KVIN­DE PÅ RE­SER­VE­BÆN­KEN

BT - - SPORTEN -

Fo­to: EPA

spor­ten@ spor­ten. dk An­tal­let af test­da­ge un­der sæ­so­nen er re­du­ce­ret fra ot­te til fi­re. Der te­stes nu i to da­ge ef­ter grand­prix ´ er­ne i Spa­ni­en og Østrig. To af de fi­re da­ge er re­ser­ve­ret til ’ Yo­ung Dri­ver’ – kørere der mak­si­malt har væ­ret til start i ét grand­prix. Me­xi­co, der se­ne­st af­vik­le­de For­mel 1- løb i 1992, er til­ba­ge i VM- ka­len­de­ren. Lø­bet kø­res 1. novem­ber på en mo­der­ni­se­ret ver­sion af Her­ma­nos Rod­ri­gu­ez- au­todro­men i Me­xi­co Ci­ty. Et par top­kø­re­re har skif­tet team: Fer­nan­do Alonso er gå­et fra Fer­ra­ri til McLa­ren, hvor han skub­ber Ke­vin Magnus­sen ud på re­ser­ve­bæn­ken. Spa­ni­e­rens plads hos Fer­ra­ri over­ta­ges af Se­ba­sti­an Vet­tel, der for­la­der Red Bull. Ener­gi­drik- gi­gan­ten ryk­ker den un­ge rus­ser Da­ni­il Kvy­at op fra ju­ni­o­r­tea­met Toro Ros­so, og han over­ta­ger Vet­tels plads hos Red Bull ved si­den af Da­ni­el Ric­ci­ar­do. Reg­ler­ne om­kring bi­lens front er æn­dret – pri­mært af æste­ti­ske hen­syn: De grim­me løs­nin­ger, der blev brugt af vis­se team i 2014, er nu af­løst af me­re ens for­me­de og bre­de næ­ser. McLa­ren kø­rer nu med mo­to­rer fra Hon­da, der ven­der til­ba­ge til For­mel 1 ef­ter en læn­ge­re pau­se. Lo­tus over­ta­ger de Mer­ce­des- mo­to­rer, McLa­ren ik­ke læn­ge­re skal bru­ge. Ide­en med, at årets sid­ste løb ud­lø­ser dob­bel­te po­int, der blev ind­ført i 2014, er al­le­re­de drop­pet igen. Der ind­fø­res nu en ’ vir­tu­el sa­fe­ty- car’, hvor al­le kø­rer­ne i hver sek­tion på ba­nen skal hol­de sig over en fast­sat mini­mums- tid. Det sker for at und­gå, at kørere, der lig­ger langt til­ba­ge, ik­ke kø­rer for stærkt, ind­til de når op til fel­tet bag sa­fe­ty- car ´ en. Bi­ler­nes mini­mums­vægt, der in­klu­de­rer kø­re­ren, er hæ­vet fra 692 til 702 kg. Det sker for at gi­ve kørere over jo­ck­ey- stør­rel­se en chan­ce for at væ­re med. I 2014 hav­de hver kø­rer fem kom­plet­te mo­to­rer til de 19 løb. I år er an­tal­let re­du­ce­ret til fi­re mo­to­rer – og der er plan­lagt ét løb me­re end sid­ste år. Wil­li­ams har for­frem­met hol­dets hid­ti­di­ge ud­vik­lings­kø­rer Su­sie Wol­ff til of­fi­ci­el re­ser­ve. Hvis Valt­te­ri Bot­tas el­ler Fe­lipe Mas­sa ik­ke kan væ­re med i et el­ler fle­re løb, bli­ver Su­sie Wol­ff den før­ste kvin­de i et grand­prix si­den 1975.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.