FY­RET TRÆ­NER HY­RER AD­VO­KAT

Chri­sti­an Dal­mo­se pud­ser ad­vo­kat på Vi­borg HK på grund af tvist om den fy­re­de træ­ners fra­træ­del­ses­ord­ning

BT - - SPORTEN - EF­TER­SPIL Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

TORS­DAG 12. MARTS 2015

Det bli­ver en ad­vo­kat, som skal lø­se den kon­flikt, der er op­stå­et ef­ter Boxer Da­me­liga­en- klub­ben Vi­borg HK på fe­bru­ars sid­ste dag fy­re­de ch­eftræ­ner Chri­sti­an Dal­mo­se.

» Ak­tu­elt er jeg i en si­tu­a­tion, hvor min ad­vo­kat har til­rå­det mig ik­ke at ud­ta­le mig om min si­tu­a­tion med vi­de­re med Vi­borg HK, « skrev Chri­sti­an Dal­mo­se i går i en sms til BT, der og­så var i te­le­fo­nisk kon­takt til ham.

Her for­tal­te han i ul­tra­kor­te ven­din­ger, at han ik­ke øn­ske­de at ud­ta­le sig yder­li­ge­re, og at han ik­ke vil­le ude­luk­ke, at han på et tids­punkt kun­ne få lyst til at ven­de til­ba­ge til hånd­boldspor­ten.

Vi­borg HKs di­rek­tør, Ni­ko­lai Norup, er vi­den­de om, at Chri­sti­an Dal­mo­se øn­sker kon­flik­ten, der dre­jer sig om, hvor­dan hans fra­træ­del­ses­ord­ning skal se ud, løst med ad­vo­kat­bi­stand.

» Det er Chri­sti­ans valg, og det ac­cep­te­rer vi. Jeg tror på, at vi fin­der en løs­ning, og at det ik­ke en­der i en rets­sag, « si­ger Ni­ko­lai Norup.

En per­so­na­lesag

Ef­ter at Chri­sti­an Dal­mo­se hav­de ført Vi­borg HK frem til mester­ska­bet i 2014, valg­te klub­ben i de­cem­ber at for­læn­ge hans kon­trakt, der ud­løb ef­ter in­de­væ­ren­de sæ­son, frem til som­me­ren 2017. Der­for kom det som en stor over­ra­skel­se for de fle­ste, at Vi­borg HK blot to må­ne­der se­ne­re valg­te at fy­re ham.

» Jeg har ik­ke me­re at til­fø­je end det, vi tid­li­ge­re har sagt i sa­gen. Men år­sa­gen til vo­res dis­po­si­tion er, at der op­stod en kløft mel­lem Dal­mo­se og spil­ler­ne. Den­ne vi­ste sig ik­ke at kun­ne re­pa­re­res. Vi ved, at det har væ­ret en svær sæ­son for bå­de Chri­sti­an og spil­ler­ne, og det har gjort, at kløf­ten er ble­vet dy­be­re og dy­be­re, « si­ger Ni­ko­lai Norup.

Fra Vi­borg HK ly­der det, at beg­ge par­ter øn­sker en for­nuf­tig af­kla­ring, så de kan kom­me or­dent­lig vi­de­re. Hvad det­te helt præ­cist in­de­bæ­rer, øn­sker Vi­borg HK ik­ke at ud­ta­le sig om.

Si­den Vi­borg HK valg­te at ud­skif­te Chri­sti­an Dal­mo­se med Lars Fri­is Han­sen på ch­eftræ­ner­po­sten, har først­nævn­te ik­ke vist sig i klub­ben.

» Der har ik­ke væ­ret di­a­log mel­lem os over­ho­ve­det. Der er ta­le om en per­so­na­lesag. Me­re har jeg ik­ke at si­ge, « ly­der det fra Ni­ko­lai Norup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.