Så­dan er sta­tus ef­ter grund­spil­let

BT - - SPORTEN -

– Team Es­b­jergs hånd­bold­kvin­der sik­rer sig med sej­ren på 32- 21 over HC Oden­se før­ste­plad­sen i grund­spil­let og er som mini­mum klar til ef­ter­å­rets kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring til Cham­pions Le­ague. – FCM Hånd­bold snup­per an­den­plad­sen og har li­ge­som ve­stjy­der­ne kva­li­fi­ce­ret sig di­rek­te til DM- se­mi­fi­na­ler­ne. – Hvem Team Es­b­jerg og FCM kan mø­de her bli­ver først af­gjort, når kvart­fi­na­ler­ne er spil­let. Her var Team Tvis Holste­bro, der end­te på tred­je­plad­sen, førstevælger, og hol­det fo­re­trak Sil­ke­borg- Vo­el KFUM. Her­med kom­mer den an­den kvart­fi­na­le til at stå mel­lem Vi­borg HK og HC Oden­se. – Til gen­gæld kan spil­ler­ne fra HC Oden­se, SK Aar­hus og Kø­ben­havn Hånd­bold gå på som­mer­fe­rie. – Al­le­re­de in­den sid­ste grund­spils­run­de stod det fast, at Ny­kø­bing F. ryk­ker di­rek­te ned. – Ski­ve fH, der slut­ter næst­sidst, får chan­cen for at ind­lø­se bil­let til en ny sæ­son i li­ga­en i en du­el med Vend­sy­s­sel, mens Ring­kø­bing kan gø­re det sam­me med sam­let sejr over vin­de­ren af we­e­ken­dens kamp mel­lem Ajax og Bjer­ring­bro.

Alt lig­ne­de fryd og gam­men, da Chri­sti­an Dal­mo­se i sid­ste sæ­son før­te Vi­borgs da­mer til det før­ste DM- guld si­den 2010. Nu slås Dal­mo­se med Vi­borg om, hvor­dan han skal kom­pen­se­res, ef­ter han i fe­bru­ar blev fy­ret. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.