’’

BT - - NYHEDER - Knud Løk­ke Ras­mus­sen

Han på­pe­ger, at Ven­stre i Fre­dens­borg Kom­mu­ne er nødt til at ’ ryd­de op’, hvis de skal ha­ve en re­el chan­ce for at vin­de det næ­ste valg.

Det gør ondt

» Det hand­ler ik­ke om po­li­tik el­ler ue­nig­hed om den po­li­ti­ske linje. Det hand­ler om no­get så tri­vi­elt som til­lid, og at der er to med­lem­mer af Ven­stres by­rå­ds­grup­pe, som jeg over det sid­ste år har mi­stet til­li­den til helt og al­de­les, « si­ger Knud Løk­ke Ras­mus­sen, der be­skri­ver, at han for­gæ­ves har for­søgt at rå­be Ven­stres øv­ri­ge by­rå­ds­med­lem­mer og det lo­ka­le bag­land i Fre­dens­borg op.

» Jeg er nå­et til et punkt, hvor jeg er nødt til at træff e et valg, hvis jeg skal se mig selv i øj­ne­ne og skal stå i by­rå­ds­sa­len og si­ge de ting, jeg me­ner, « si­ger han.

Knud Løk­ke Ras­mus­sen un­der­stre­ger, at han fort­sat er helt igen­nem ven­stre­mand. Men hans ue­nig­hed og ud­mel­ding fra by­rå­ds­grup­pen be­ty­der, at han og­så har væ­ret nødt til at mel­de sig ud af par­ti­et på land­s­plan.

» Det gør ondt. For den dag, jeg dør, og man ob­du­ce­rer mig, vil man fi nde et blåt hjer­te med ven­st­re­logo og co­py­right- mær­ke. Hav­de jeg en an­den mu­lig­hed, hav­de jeg valgt den, men det har jeg desvær­re ik­ke, « si­ger han.

Ven­stre, der sid­der som op­po­si­tion i Fre­dens­borg Kom­mu­ne, har med Knud Løk­ke Ras­mus­sens ud­mel­ding nu syv med­lem­mer i by­rå­det.

Jeg er ked af, at det en­der så­dan for mig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.