Af­vi­ser kri­tik

BT - - NYHEDER - Ni­els Brandt Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

GRUP­PE­FOR­MAND

Der er ik­ke no­gen til­lids­brud el­ler sam­ar­bejds­pro­ble­mer i Ven­stres by­rå­ds­grup­pe i Fre­dens­borg Kom­mu­ne, så­dan som Knud Løk­ke Ras­mus­sen be­skri­ver.

Det si­ger Ven­stres grup­pe­for­mand Thomas El­gaard, eft er par­ti­for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sens bror i går valg­te at for­la­de par­ti­et for at bli­ve løs­gæn­ger.

» Vi har ta­get det til ef­ter­ret­ning, men vi kan ik­ke gen­ken­de det bil­le­de, han teg­ner, « si­ger Thomas El­gaard, der ik­ke vil kom­men­te­re, hvad der er ble­vet dis­ku­te­ret in­ter­nt imel­lem par­ter­ne.

Iføl­ge Knud Løk­ke Ras­mus­sen skyl­des Ven­stre­far­vel­let, at han har mi­stet til­li­den til to med­lem­mer af by­rå­ds­grup­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.