Helles nye løft ebrud

BT - - NYHEDER - TER­ROR fol­ke­tings­kan­di­dat ( V)

Kri­sti­an Andersen

’ Re­ge­rin­gen vil med dis­se til­tag sik­re, at myn­dig­he­der­ne har de ret­te red­ska­ber og res­sour­cer’. Så­dan lød det fl ot, da stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) med ju­stits­mi­ni­ste­ren ved sin si­de præ­sen­te­re­de re­ge­rin­gens ter­r­or­plan eft er ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn, hvor to uskyl­di­ge men­ne­sker blev dræbt og seks po­li­ti­folk sår­et af en gal mand.

Der­for er det en hån mod dan­sker­nes tryg­hed og in­tel­li­gens, når stats­mi­ni­ste­ren og ju­stits­mi­ni­ste­ren kæm­per in­tenst for ik­ke at fi - nan­si­e­re de ter­r­or­til­tag, som et fl er­tal i Fol­ke­tin­get er enigt om, men i vir­ke­lig­he­den vil gen­nem­fø­re yder­li­ge­re be­spa­rel­ser på po­li­ti­et for at fi nan­si­e­re de nye ter­r­or­til­tag.

I for­vej­en har SR- re­ge­rin­gen be­skå­ret po­li­ti­et med 550 mand si­den 2011 – og i dis­se da­ge sen­der re­ge­rin­gen fl ere hund­re­de mand yder­li­ge­re væk fra de­res hid­ti­di­ge po­li­ti­funk­tio­ner for at be­man­de fo­to­vog­ne langs lan­de­ve­je­ne.

Dan­sker­ne be­ta­ler ver­dens hø­je­ste skat­ter og af­gift er. Og vi gør det i for­mod­nin­gen om, at vi der­med er sik­ret al­le mu­lig­he­der for at le­ve et trygt og sik­kert liv. Men den sik­ker­hed har po­li­ti­et i for­vej­en svært ved at le­ve­re. Dan­ske hjem er de næst­mest ud­sat­te for ind­brud i he­le Eu­ro­pa. Po­li­ti­et må op­gi­ve at kon­trol­le­re sta­dig fl ere ghet­to­er og be­bo­el­ses­om­rå­der. Og en hård ker­ne af helt un­ge og or­ga­ni­se­re­de kri­mi­nel­le mø­der po­li­ti­et og myn­dig­he­der­ne med vold­som­me ud­for­drin­ger, som al­drig set før.

Ik­ke de­sto min­dre gør stats­mi­ni­ste­ren og ju­stits­mi­ni­ste­ren sig i fl ere da­ges for­hand­lin­ger så sto­re an­stren­gel­ser for at und­gå at le­ve­re fi nan­si­e­rin­gen, at det er nød­ven­digt at træk­ke en streg i san­det.

Står det til re­ge­rin­gen, vil po­li­ti­et – trods løft er om fl ere pen­ge til ter­r­or­be­kæm­pel­se – ha­ve fær­re pen­ge i 2016 end i 2015. Det skal stop­pes.

Po­li­ti­et er Thor­nings ny­e­ste løft ebrud.

For­hand­lin­ger­ne om ter­r­or­pak­ken er brudt sam­men. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.