Ja, vi skal straff e sy­ri­en­kri­ge­re

BT - - NYHEDER - MARTIN GE­ERT­SEN

In­te­gra­tions­ord­fø­rer ( V)

imod in­drej­se­for­bud­det til Sy­ri­en uden gyl­dig grund, som ek­sem­pel­vis jour­na­list el­ler nød­hjælps­ar­bej­der, bør du som dansk stats­bor­ger mod­ta­ge en fængsels­straf på op til seks år, og hvis du er på op­hold­stil­la­del­se her i lan­det, skal du ri­si­ke­re at mi­ste den. I dag er det van­ske­ligt for an­kla­ge­myn­dig­he­den at løft e be­vis­byr­den over for dem, som dra­ger til Sy­ri­en, hvor der jo er en ri­si­ko for, at de ven­der ra­di­ka­li­se­re­de til­ba­ge. Vi vil gø­re det

FORBRYDER MAN SIG

nem­me­re for an­kla­ge­ren at løft e be­vis­byr­den ved at gø­re op­hol­det ulov­ligt, uan­set hvil­ken sek­te­risk grup­pe man vil støt­te, med­min­dre du har et ci­vilt for­mål. Jeg har sym­pa­ti for al­le dem, som be­kæm­per IS, men vi må slå en streg i san­det. For der er en ri­si­ko for, at folk, der rej­ser til de her om­rå­der, ven­der ra­di­ka­li­se­re­de hjem. Det er op til myn­dig­he­der­ne at vur­de­re, om ved­kom­men­de har et ædelt ær­in­de med at væ­re til ste­de i ter­r­orzo­ner­ne der­ne­de. Om an­søg­nings­for­må­let er rig­tigt. Det er op til Justits­mi­ni­ste­ri­et i sam­ar­bej­de med Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, PET og For­sva­rets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste at vur­de­re. De må ud­pe­ge de zo­ner i ver­den, hvor der er en ri­si­ko for, at rej­sen­de vil ven­de ra­di­ka­li­se­re­de hjem. Det kan man po­ten­ti­elt og­så godt fo­re­stil­le sig an­dre ste­der. Men det er ik­ke po­li­ti­ker­nes op­ga­ve at ud­pe­ge de ste­der. Det skal der sag­kyn­dig­hed til. Men uan­set hvil­ket sy­stem vi op­byg­ger her, vil det ik­ke væ­re hund­re­de pro­cent vandtæt, men i for­hold til det, vi ken­der i dag – at ta­ge pas fra folk el­ler rej­se til­ta­le for ter­ror – gør det her for­slag net­tet me­re fi nma­sket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.