Nej, vi gi­ver køb på vo­res fri­hed

BT - - NYHEDER - JACOB MCHAN­GA­MA

Di­rek­tør i tæn­ket­an­ken Justi­tia

en lø­ben­de ud­vik­ling si­den den før­ste ter­r­or­pak­ke eft er 11. sep­tem­ber med me­re ind­gri­ben­de rets­sik­ker­heds­mæs­si­ge til­tag. Det er klart, at vi eft er­hån­den har be­væ­get os ret langt på vis­se om­rå­der – at vi har gi­vet køb på nog­le grund­læg­gen­de prin­cip­per. Li­ge­som vi gi­ver køb på et grund­læg­gen­de prin­cip ved at for­by­de bor­ge­re en­ten at rej­se ud af de­res land el­ler rej­se et sted hen. Det er jo ik­ke no­get, vi nor­malt for­bin­der med frie lan­de.

DET HAR VÆ­RET

MARTIN GE­ERT­SENS FOR­SLAG

er min­dre ind­gri­ben­de end re­ge­rin­gens pas- for­slag, men der er sta­dig nog­le rets­sik­ker­heds­mæs­si­ge fald­gru­ber. Omvendt, hvis du ger­ne vil kæm­pe for IS, så er du li­geg­lad med, at du bli­ver straff et. Vi har jo set ve­st­li­ge sy­ri­en­kri­ge­re bræn­de de­res pas. Hvis man rej­ser til Sy­ri­en for at dø i ji­had el­ler le­ve sit liv i Is­la­misk Stat, kan man jo væ­re fuld­stæn­dig li­geg­lad med, om man ri­si­ke­rer fængsel, hvis man ik­ke sat­ser på at kom­me hjem igen.

MEN DER ER

et stort pres på at vi­se hand­le­kraft , og selv­føl­ge­lig skal man og­så slå ned på ter­r­o­ris­me. Men po­li­ti­ker­ne må eft er fl ere ter­r­or­pak­ker er­ken­de, er der ik­ke er no­gen ga­ran­ti for, at vi ik­ke bli­ver ud­sat for et ter­r­or­an­greb. Den de­pri­me­ren­de vir­ke­lig­hed er jo nok, at vi i et land som Dan­mark må er­ken­de, at ter­ror er et fæ­no­men, som kan ske med jæv­ne mel­lem­rum, li­ge­som at ter­ror var en del af vir­ke­lig­he­den med IRA i Stor­bri­tan­ni­en i en år­ræk­ke. Vi er nå­et til et sted, hvor man kan ind­fø­re nok så man­ge til­tag, men man eli­mi­ne­rer ik­ke trus­len – til gen­gæld gi­ver man køb på nog­le vær­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.