ATOM- AF­TA­LE KAN KØ­BES FOR DYRT ’’

USA le­ger med il­den, når de gi­ver Iran frie hæn­der un­der dæk­ke af kam­pen mod Is­la­misk Stat

BT - - NYHEDER -

Den mest cho­ke­ren­de nyhed i for­hold til Mel­le­mø­sten var, da Oba­mas ge­ne­ral Demp­sey for et par da­ge si­den ro­ste de shia- mus­lim­ske, Iran- støt­te­de mi­lit­sers ind­sats i Irak i for­bin­del­se med kam­pen mod Is­la­misk Stat. Da jeg hør­te det, tænk­te jeg, hvad har de ame­ri­ka­ne­re gang i? Demp­sey for­søg­te i går at træk­ke i land, eft er det var kom­met frem, at shia- mi­lit­ser­ne hav­de myr­det fl ere sun­ni- mus­li­mer på vej mod Tik­rit. IRANS IND­BLAN­DING I Irak i kam­pen mod Is­la­misk Stat har sto­re kon­se­kven­ser. Lan­det er shia- mus­lim­sk, og ind­blan­din­gen har med­ført, at de shia- mus­lim­ske mi­lit­ser nu ge­ne­relt går eft er sun­ni- mus­li­mer­ne. For­le­den blev en hel sun­ni- mus­lim­sk lands­by an­gre­bet og ned­brændt af de shia- mus­lim­ske mi­lit­ser eft er, at de hav­de ind­ta­get by­en, som et led i kam­pen mod Is­la­misk Stat. Det var helt unød­ven­digt at bræn­de by­en, men i fl ere må­ne­der har den shi­amus­lim­ske mi­lits vil­let hæv­ne sig på de sun­ni- mus­lim­ske stam­mer i om­rå­det, for­di de me­ner, sun­ni­er­ne har hjul­pet Is­la­misk Stat.

DEN­NE HETZ HAR

nu med­ført, at end­nu fl ere sun­ni­er er gå­et ind i kam­pen på Is­la­misk Stats si­de. UD OVER OLIE og pen­ge er en af Is­la­misk Stats styr­ker, at de net­op har ind­gå­et al­li­an­ce med en del sunni­mus­li­mer i om­rå­det. Grun­den til at de man­ge sun­ni­er har valgt at hjæl­pe Is­la­misk Stat er, at de fø­ler sig uret­fær­digt og for­skel­s­be­hand­let af shi­i­ter­ne i Bag­dad. DET ER DER­FOR jeg ik­ke fat­ter ame­ri­ka­ner­nes ac­cept af det, der fo­re­går. De er jo ik­ke dum­me. Ame­ri­ka­ner­ne ved, hvad der fo­re­går, så jeg tæn­ker, at ame­ri­ka­ner­nes lais­sez fai­repo­li­tik kun­ne skyl­des, at de vil gø­re alt for at få en ato­maft ale igen­nem med Iran. I den ara­bi­ske ver­den ( og blandt re­pu­bli­ka­ner­ne i USA) er der be­kym­ring for, at USA er ved at ind­gå en aft ale med ira­ner­ne til en me­get høj pris, hvor man blandt me­get an­det fre­der As­sad i Sy­ri­en og gi­ver Iran car­te blan­che i he­le om­rå­det. IRAN HAR FÅ­ET alt for me­get magt i om­rå­det. De har frit spil i Ye­men via de shia- mus­lim­ske hout­hier. Gi­ver man ira­ner­ne car­te blan­che i om­rå­det, er man med til at skær­pe kon­fl ik­ten mel­lem shia- og sun­ni-

Naser Khader, Som for­bru­ger bli­ver man bom­bar­de­ret med ko­st­råd. Kan man sto­le på de of­fi ci­el­le ko­st­råd? mus­li­mer. Oba­mas ad­mi­ni­stra­tion er der­for i gang med et me­get far­ligt spil. JEG ER TIL­HÆN­GER af, at man får en ato­maft ale med ira­ner­ne, men det skal gø­res uden at sæl­ge ud. Ira­ner­ne har mindst li­ge så me­get brug for en så­dan aft ale, som ame­ri­ka­ner­ne og Ve­sten har. Den iran­ske øko­no­mi er i knæ på grund af sank­tio­ner­ne. Sam­ti­dig ma­ni­p­u­le­rer sau­di- ara­ber­ne med olie­pri­ser­ne og hol­der dem kun­stigt la­ve for at ska­de den iran­ske olie- øko­no­mi. For­u­den det står der en del ve­st­li­ge in­ve­sto­rer klar til at in­ve­ste­re i Iran, så snart en aft ale er i hus. AT FÅ VED­TA­GET en ato­maft ale er der­for mindst li­ge så vig­tigt for ira­ner­ne. Det er slet ik­ke nød­ven­digt at gi­ve dem så frit spil, som de har få­et. På mig vir­ker det som om, Oba­mas ad­mi­ni­stra­tion des­pe­rat sø­ger eft er en uden­rigs­po­li­tisk sejr, in­den den går af om to år. De har jo fejl­et på en del an­dre uden­rigs­po­li­ti­ske om­rå­der. Men de­res tak­tik er enormt far­lig, og dens virk­ning er som at tis­se i buk­ser­ne om vin­te­r­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.