Sy­nes du, at uhel­bre­de­ligt sy­ge skal ha­ve ret til ak­tiv døds­hjælp?

BT - - NYHEDER - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.13 DET KAN PRES­SE SY­GE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.16 UD AF SMER­TE­HEL­VE­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.20 HJÆL­PES UD AF LI­DEL­SE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.12

Nej

Ul­la Han­sen

Anet­te Rudbeck

Be­ti­na Thomsen

Ja

7.811 stem­mer på bt. dk

BE­STEM­ME OVER EGET LIV Det er på ti­de, at vi men­ne­sker må be­stem­me over vo­res eget liv. Jeg fryg­ter, at med de vil­kår, man­ge uhel­bre­de­ligt sy­ge har, kan det væ­re den bed­ste løs­ning for den en­kel­te. Et valg ta­ges pga. rin­ge prak­tisk kom­mu­nal hjælp, så ens egen fa­mi­lie går i knæ. Det me­ner jeg ik­ke er et frit valg, men tvang. Man skal hel­ler ik­ke un­der­ken­de de se­ne­ste års ned­sæt­ten­de om­ta­le og fra­ta­gel­se af ret­tig­he­der over­for sy­ge og han­di­cap­pe­de, som er med til, at den­ne grup­pe i en be­la­stet livs­si­tu­a­tion nemt kan tro på, at de ik­ke har ret til el­ler lov til at le­ve.

Ma­ri­an­ne Rask Pe­der­sen

Jeg har set rig­tig man­ge sy­ge lig­ge og li­de til det sid­ste. For man­ge er det et rent smer­te­hel­ve­de. Det skal væ­re pa­tien­tens egen be­slut­ning, så det skal be­slut­tes, mens per­so­nen er ved si­ne ful­de fem. Det er på ti­de, at vi får ak­tiv døds­hjælp ind­ført i Dan­mark. Min far­mor dø­de af uhel­bre­de­lig kræft , da jeg var 15 år, og her 17 år se­ne­re min­des jeg sta­dig, hvor me­get hun led, og hvor oft e hun sag­de ’ ba­re jeg dog snart dør’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.