Be­løn­ner DSBs mi­se­rab­le ind­sats

BT - - NYHEDER -

Gan­ske vist hæv­des det i aft alen, at DSB skal ho­no­re­re me­get stram­me mål, når det gæl­der præ­ci­sion, men det er upræ­cist, hvil­ke kon­se­kven­ser det vil ha­ve, hvis stats­ba­ner­ne ik­ke le­ver op til kra­ve­ne. En lo­gisk kon­se­kvens vil­le væ­re at forta­be ret­ten til at stå for tog­drift en på ho­ved­jer­n­ba­ne­net­tet, men det sy­nes ik­ke at væ­re til­fæl­det.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.