FLOV PÅ PART

Den 36- åri­ge kon­ser­va­ti­ve Mads Hol­ger er om­drej­nings­punkt i en sag, hvor par­ti­fæl­ler har for­søgt at til­svær­te ham

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk ksv@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

BAG­TALT

Ka­ri­na Svens­gaard » Nog­le scorer fl ere mål end an­dre, « si­ger Mads Hol­ger, og det er po­li­tik, han snak­ker om.

Fra at væ­re en kon­ser­va­tiv fol­ke­tings­kan­di­dat blandt man­ge an­dre har han truk­ket fl ere og fl ere over­skrift er og tv- mi­nut­ter den se­ne­ste tid. Især det sid­ste par da­ge, hvor BT har af­slø­ret, at kræft er i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti og i par­tiets pres­se­tje­ne­ste sid­ste som­mer prø­ve­de at til­svær­te ham og pres­se ham ud ved at læk­ke en ska­de­lig hi­sto­rie om ham til Ek­stra Bla­det. En hi­sto­rie, som avi­sen al­drig kun­ne få be­kræft et og der­for al­drig brag­te.

BT træff er den 36- åri­ge Mads Hol­ger på stamca­fe­en Ca­fe Vi­ctor i Kø­ben­havn, hvor han ple­jer at hæn­ge ud med er­hvervs­spid­ser, mo­del­ler og li­ber­ti­ne­re i det kø­ben­havn­ske nat­te­liv. Ken­dis- caféen er hans an­det hjem.

» Det har væ­ret tur­bu­lent, men jeg er en stor dreng og vant til me­di­er, så der skal me­re til at læg­ge mig ned. Dren­ge­stre­ger må man ta­ge som en mand, « si­ger Mads Hol­ger, der til dag­lig blog­ger for ber­ling­s­ke. dk

Men hvor­dan har du det med, at no­gen fra den kon­ser­va­ti­ve pres­se­tje­ne­ste åben­bart har prø­vet at læk­ke ne­ga­ti­ve hi­sto­ri­er om dig til et me­die?

» Jeg har in­gen kom­men­ta­rer over­ho­ve­det til den ver­se­ren­de sag. Jeg er ind­kaldt som vid­ne i en rets­sag, og så­dan no­get skal man ik­ke dis­ku­te­re i me­di­er­ne. «

Rets­sag er år­sag til svi­ner

Når Mads Hol­ger ta­ler om rets­sag, så me­ner han den sag fra 26. ja­nu­ar, hvor Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti blev stæv­net for 1,7 mil­li­on, som re­k­la­me­bu­reu­a­et In­te­gral me­ner at ha­ve til go­de hos par­ti­et for en mis­lyk­ket re­lan­ce­rings­kampag­ne sid­ste som­mer.

Fun­dra­i­sin­gen til kampag­nen faldt nem­lig til jor­den, for­di kred­sen af po­ten­ti­el­le bi­drag­sy­de­re trak sig, da de hør­te om bal­la­den om Mads Hol­gers per­son. Han kan der­for se frem til at skul­le mø­de i ret­ten som vid­ne for at for­kla­re, hvor­for fun­dra­i­sin­gen faldt.

Den fo­re­stå­en­de rets­sag er der­med he­le år­sa­gen til, at sid­ste som­mers for­søg på at til­svær­te ham kom­mer frem i of­fent­lig­he­den. Men i dag øn­sker Mads Hol­ger ik­ke at kom­men­te­re sam­men­hæn­gen.

Den sag hand­ler jo om, at par­ti­et er stæv­net af sit tid­li­ge­re re­k­la­me­bu­reau for 1,7 mio. i ube­tal­te reg­nin­ger. Hvad har det med den an­den sag at gø­re?

» Jeg tror, du ken­der den sag bed­re end jeg. Men jeg er jo ind­kaldt som vid­ne, og det må der vel væ­re en grund til, « si­ger Mads Hol­ger.

Par­ti­sol­da­ter på krigs­stien

Pla­nen om at svær­te ham til var iføl­ge lyd­fi ler og mail or­ke­stre­ret af pres­se­rå­d­gi­ver Mor­ten Sche­els­beck fra den kon­ser­va­ti­ve pres­se­tje­ne­ste på Chri­sti­ans­borg og den 23- åri­ge KU’er Ni­chlas Vind, der er en del af par­tiets så­kald­te ta­lent­pro­gram, samt den tid­li­ge­re KU- for­mand Ru­ne Kristensen, der i dag er fol­ke­tings­kan­di­dat i Guld­borgs­und- kred­sen.

Lyd­fi ler­ne, som BT er i be­sid­del­se af, rum­mer sam­ta­ler, hvor net­op Ru­ne Kristensen ta­ler over sig og af­slø­rer he­le pla­nen, men de rum­mer og­så to sam­ta­ler mel­lem Mads Hol­ger og Ru­ne Kri­sten­sens kæ­re­ste, ung­doms­po­li­ti­ke­ren Niki­ta Klæ­strup.

Her rø­ber den 20- åri­ge Niki­ta Klæ­strup, som er næst­for­mand i KU på Lol­land- Fal­ster, he­le pla­nen over for Mads Hol­ger i en sam­ta­le, som han op­tog.

Sy­nes du, det er okay at op­ta­ge te­le­fon­sam­ta­ler med folk, uden at de er vi­den­de om det?

» Jeg har in­gen kom­men­ta­rer til den ver­se­ren­de sag. «

Po­li­tisk bør­ne­ha­ve

Den tid­li­ge­re fol­ke­tings­kan­di­dat for Li­be­ral Al­li­an­ce og blog­ger for Ber­ling­s­ke An­ne Sop­hia Her­man­sen kald­te i en kom­men­tar til Mads Hol­ger­hi­sto­ri­en på Fa­ce­book Kon­ser­va­tiv Ung­dom ’ en po­li­tisk bør­ne­ha­ve’ i går: » No­get ty­der på, at man i KU er be­skæft iget med de for­ker­te ting. Hvis en po­li­tisk ung­domsor­ga­ni­sa­tion er de­ge­ne­re­ret til magt­bingo og til­svært­ning af kan­di­da­ter, skul­le man må­ske over­ve­je at luk­ke den po­li­ti­ske bør­ne­ha­ve. Hvor­når duk­ker der en vok­sen op i den her hi­sto­rie? «

Hvad si­ger det om kul­tu­ren i et par­ti, at der fo­re­går den slags?

» Jeg er gam­mel cen­tre­forward i bl. a. B93, og ge­ne­relt vil jeg godt si­ge, at po­li­tik er en holdsport, selv om nog­le scorer me­re end an­dre. Så­dan er det. «

Er det en syg kul­tur at læk­ke ryg­ter om si­ne eg­ne?

» Jeg vil­le ger­ne sæl­ge dig et glans­bil­le­de. Men vi må er­ken­de, at det ik­ke går så godt, og det er jeg fl ov over på par­tiets veg­ne. Det kun­ne li­ge så godt væ­re os, der hav­de 25 pct. og ik­ke Ven­stre. Men vi har ik­ke væ­ret dyg­ti­ge nok til at ar­bej­de sam­men. At væ­re kon­ser­va­tiv er me­get an­det end at fj er­ne top­skat­ten. Det hand­ler og­så om at op­fø­re sig or­dent­ligt. Jeg har da og­så dum­met mig, druk­ket mig fuld, for­talt ra­ci­sti­ske vit­tig­he­der og tis­set i en po­rt, og det må man jo ik­ke. Men i det sto­re he­le har jeg væ­ret or­dent­lig. «

» Vi har hånd­bold­syn­dro­met i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti. Vi dan­ske­re tror, vi er kon­ger af he­le ver­den, når vi vin­der i hånd­bold, men vi har ik­ke op­da­get, at re­sten af ver­den er li­geg­la­de – de ved ik­ke, hvad det er. Den men­ta­li­tet gen­ken­der jeg desvær­re i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti. Vi bli­ver nødt til at er­ken­de, at vi ik­ke er så sto­re, som vi tror. Men det må vi jo se at bli­ve. Jeg gi­der ik­ke væ­re top­sco­rer på et bund­hold. «

Mis­un­del­se og små­bor­ger­lig­hed

Nog­le i par­ti­et er må­ske lidt for­nær­me­de over at du ba­re kom­mer val­sen­de ind fra høj­re og ta­ger op­mærk­som­he­den. Men hvad er det egent­lig, du vil i po­li­tik?

» Vi skal ved­bli­ve at vok­se, men vi må ik­ke vok­se fra hin­an­den. Det gæl­der bå­de par­ti­et og det dan­ske sam­fund. Der er for me­get mis­un­del­se og små­bor­ger­lig­hed. «

Hvor skal K lig­ge i for­hold til V, DF og LA?

» Vi skal be­skyt­te fæd­re­lan­det. Vi skal stop­pe mas­siv mas­se ind­van­dring, og vi skal sæn­ke skat­ten, så det kan be­ta­le sig at ud­ret­te no­get. «

Men DF vil jo brem­se ind­van­drin­gen og LA vil sæn­ke skat­ten?

» Ja, men du kan ik­ke få beg­ge de­le der. Man kan få gin i den ene bu­tik og to­nic i den an­den. Min bu­tik er den ene­ste hvor du kan få gin OG to­nic, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.