TIETS VEG­NE STUK­KET AF SI­NE EG­NE

Pres­sehetzen der gik galt

BT - - NYHEDER - Fo­to: Sø­ren Bid­strup Ka­ri­na Svens­gaard Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk BT ons­dag

’’ End­nu en møgsag er far­lig for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti for­ud for et fol­ke­tings­valg. som al­tid vil stem­me kon­ser­va­tivt, men det er et par­ti i sto­re van­ske­lig­he­der. Om det li­ge præ­cis er den sag, der gør det end­nu svæ­re­re for dem, er ik­ke til at si­ge, « me­ner Elisa­bet Sva­ne.

Lars Bar­fo­ed for­må­e­de ved sid­ste valg ik­ke at sam­le nok stem­mer til et af de 10 nord­s­jæl­land­ske kreds­man­da­ter, men måt­te ’ nø­jes’ med et til­lægs­man­dat. Nu er han op­stil­let i Kø­ben­havn, og al­le de an­dre kan­di­da­ter er un­ge ukend­te per­so­ner. Lars Bar­fo­ed kend­te til for­sø­ge­ne på at svær­te Mads Hol­ger, men gjor­de ik­ke no­get ved sa­gen. Hvis Mads Hol­ger var ble­vet op­stil­let i Tår­n­by, som det op­rin­de­ligt var me­nin­gen, kun­ne det må­ske ha­ve æn­dret på chan­cer­ne for gen­valg til Bar­fo­ed for­di Mads Hol­ger har en ret høj me­di­e­pro­fi l.

Ube­skre­vet blad

’’ » Mads Hol­ger er et ube­skre­vet blad i dansk po­li­tik, men han er al­li­ge­vel en jo­ker. Så man kan ik­ke af­vi­se, at han kun­ne ud­for­dre Lars Bar­fo­ed om man­da­tet i Kø­ben­havn, « si­ger Mor­ten Øy­en Jensen, jour­na­list på Al­tin­get, med sær­lig spe­ci­al­vi­den om De Kon­ser­va­ti­ve, op­stil­lings­kred­se­nes stør­rel­se og styr­ke­for­hol­det ved sid­ste valg.

BT har for­gæ­ves at få en kom­men­tar fra po­li­tisk ord­fø­rer Mai Merca­do og grup­pe­for­mand Bri­an Mik­kel­sen. Kom­mu­ni­ka­tions­chef hos De Kon­ser­va­ti­ve Ben­ny Dams­gaard si­ger, at in­gen har me­re at si­ge om sa­gen. I går sag­de par­ti­se­kre­tær Sø­ren Vand­sø, at de ta­ger sa­gen al­vor­ligt og ind­le­der en un­der­sø­gel­se.

Mads Hol­ger in­ter­viewes om sa­gen af BTs An­dreas Kar­ker på Café Vi­ctor i Kø­ben­havn.

kar­ker@ bt. dk

ksv@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.