Kræ­ves ud­vist ef­ter over­fald på ’ Sto­re A’

An­kla­ger vil ha­ve den for­mode­de le­der af ind­van­drer- ban­den Loy­al To Fa­mi­lia ud­vist af Dan­mark, hvis han døm­mes i sa­gen

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk

BAN­DE­VOLD

Op imod tre­di­ve med­lem­mer af ban­den Loy­al To Fa­mi­lia ( LTF) var tors­dag mødt op for­an Kø­ben­havns By­ret ved Nytorv for at støt­te syv af de­res ven­ner, der er til­talt for vold. Der var og­så en del po­li­ti til ste­de bå­de i rets­sa­len og uden­for.

Den for­mode­de le­der af LTF, Shu­aib Khan, er sam­men med seks an­dre til­talt for et over­fald i Ve­stre Fængsel. Of­fe­ret er en an­den ban­de­le­der, Ab­de­ra­zzok Be­na­ra­be - kendt som Sto­re A - der i man­ge år blev reg­net for at væ­re den ufor­mel­le le­der af det kri­mi­nel­le mil­jø om­kring Blå­gårds Plads på Nør­re­bro.

Over­fald un­der gård­t­ur

Over­fal­det på Sto­re A fandt sted 21. fe­bru­ar 2014 un­der en gård­t­ur i Ve­stre Fængsel. Sto­re A var kort for­in­den ble­vet over­ført til Ve­stre Fængsel, hvor han blev pla­ce­ret sam­men med de yn­gre ban­de­med­lem­mer fra LTF. Shu­aib Khan, der er søn af den tid­li­ge­re lo­kal­po­li­ti­ker Wal­lait Khan, ind­led­te iføl­ge ankla­ge­skrif­tet over­fal­det, da han stak Sto­re A et knyt­næ­ve­slag i an­sig­tet. Her­ef­ter skub­be­de de an­dre Sto­re A om­kuld, hvor­ef­ter de spar­ke­de og tram­pe­de ham fle­re ste­der på krop­pen.

Ban­de­med­lem­mer­ne er til­talt for le­ge­mesan­greb af sær­lig rå, brutal el­ler far­lig ka­rak­ter ef­ter den så­kaldt ’ hår­de volds­pa­ra­graf’ 245. An­kla­ge­myn­dig­he­den kræ­ver, at Shu­aib Khan bli­ver ud­vist til Paki­stan. I ret­ten ar­gu­men- te­re­de hans for­sva­rer ihær­digt for, at ret­ten skul­le la­de ham bli­ve i Dan­mark. Han nævn­te blandt an­det, at Shu­aib Khan er født og op­vok­set i Dan­mark. Shu­aib Khan selv vir­ke­de ro­lig un­der­vejs i rets­sa­gen.

28- åri­ge Shu­aib Khan sad va­re­tægts­fængs­let for drabs­for­søg, da over­fal­det på Sto­re A fandt sted. Han er tid­li­ge­re idømt ot­te års fængsel for at væ­re ho­ved­ger­nings­mand i et kni­vover­fald, der ko­ste­de 21- åri­ge Wil­li­am Len­non Da­vis li­vet i Aal­borg i 2007.

40- åri­ge Sto­re A sad va­re­tægts­fængs­let for et groft over­fald på en ung kvin­de på Nør­re­bro, da over­fal­det fandt sted. In­den over­fal­det stod han frem i DR- pro­gram­met ’ Sto­re A - Fra ban­de­krig til ji- had’, der fulg­te hans rej­se til Sy­ri­en, hvor han skul­le ned at kæm­pe mod As­sads re­gi­me.

Sto­re A var ik­ke til ste­de un­der da­gens rets­mø­de.

Der fal­der dom i sa­gen fre­dag den 20. marts.

Med­lem­mer af LTF var sam­let i om­rå­det om­kring Nytorv for­an Kø­ben­havns By­ret un­der den ti­melan­ge rets­sag.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.