43- årig mand kør­te ind i eks­kæ­re­stes hus

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk Bir­ger A. Andersen

BILVOLD

baa@ bt. dk

En 43- årig mand var til­sy­ne­la­den­de helt i si­ne fø­lel­sers vold, da han tid­ligt tors­dag mor­gen gik amok på sin eks­kæ­re­ste og hen­des hus i Hvi­d­ov­re på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn.

» Tid­li­ge­re på mor­ge­nen hav­de han op­søgt hen­de og slå­et og spar­ket hen­de. Der­for hav­de hun søgt til­flugt hos na­bo­en, « for­tæl­ler vagt­chef ved Ves­teg­nens Po­li­ti Kim Sven­nings­en.

Og det var me­get godt, for cir­ka klok­ken 6.30 vend­te han til­ba­ge i sin bil.

» Han kør­te først ind i en ræk­ke bi­ler, som holdt par­ke­ret, deri­blandt eks­kæ­re­stens bil, hvor­ef­ter han fort­sat­te ind over græs­plæ­nen og hen mod ræk­ke­hu­set, hvor hun bor. Han kør­te ind gen­nem ter­ras­se­dø­ren og ind i stu­en, hvor han steg ud og be­gynd­te at flå løs i hen­des møb­ler med en hob­byk­niv, « vagt­che­fen.

Da po­li­ti­et nå­e­de frem, blev man­den, som var på­vir­ket af pil­ler, an­holdt un­der en del tu­mult.

På­kør­te tre bi­ler

for­kla­rer » Han var lidt vold­som, så han bli­ver og­så til­talt for vold mod tje­ne­ste­mand i funk­tion, « si­ger Kim Sven­nings­en.

Øjen­vid­ner for­tæl­ler til bt. dks mand på ger­nings­ste­det, at man­den nå­e­de at på­kø­re tre for­skel­li­ge bi­ler med en stør­re, hvid ar­bejds­bil. Da po­li­ti­et an­kom, måt­te de to be­tjen­te bru­ge de­res po­li­ti­sta­ve til at over­man­de den vold­som­me og stærkt op­hid­se­de ger­nings­mand.

Først ef­ter at ha­ve ramt ham med sta­ve­ne lyk­ke­des det at få ham ned at lig­ge på jor­den, så han kun­ne bli­ve iført hånd­jern.

Den 43- åri­ge mand måt­te ef­ter an­hol­del­sen en tur på ska­destu­en, før han blev bragt til po­li­ti­går­den til af­hø­ring.

Han blev i et grund­lovs­for­hør fængs­let for fi­re uger.

Den 43- åri­ges bil bar ty­de­ligt præg af den hår­de kør­sel mod hu­set og tre bi­ler. Fo­to: Bjørn Nielsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.