Voldtog to og dræb­te en le­jer

31- årig mand til­talt for voldtæg­ter og drab i Lyng­by

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk

KUF­FERT- SA­GEN

En 31- årig mand fra Sy­ri­en cyk­le­de sid­ste som­mer rundt i Lyng­bys ga­der med en ma­ka­ber ba­ga­ge i sin cy­kel­trai­ler. I en kuf­fert lå li­get af en ita­li­ensk kvin­de. Kort for­in­den hav­de han slå­et hen­de ihjel i sin lej­lig­hed. Nu skul­le han ud at gem­me li­get af vej­en.

Kuf­fer­ten med li­get af 48- åri­ge GC blev fun­det i et krat ved Klam­pen­borg­vej­en, og den 31- åri­ge mand - der var kvin­dens ud­le­jer - blev ef­ter­føl­gen­de an­holdt og va­re­tægt­fængs­let.

Til ju­ni skal man­den for ret­ten, og ud­over dra­bet på GC har han og­så fle­re voldtæg­ter på samvit­tig­he­den. Det me­ner Statsad­vo­ka­ten i Kø­ben­havn, der til­ta­ler man­den for grov voldtægt, blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se, ulov­lig tvang, drab og usøm­me­lig om­gang med lig.

Po­li­ti­et me­ner, at den 31- åri­ge sy­rer i for­å­ret og som­me­ren 2014 stod bag en ka­val­ka­de af over­greb, der kul­mi­ne­re­de med dra­bet på 48- åri­ge GC. Det frem­går af ankla­ge­skrif­tet. Al­le de på­stå­e­de over­greb fandt sted i ger­nings­man­dens lej­lig­hed på Mela­ger­vej i Lyng­by, og of­re­ne var al­le kvin­der, der le­je­de et væ­rel­se hos den 31- åri­ge sy­rer.

Be­lu­re­de kvin­der

Det før­ste over­greb fandt sted i pe­ri­o­den 24. april til 5. maj i den til­tal­tes lej­lig­hed i Lyng­by. Her op­tog den 31- åri­ge ’ ved be­luring’ et nø­gen­fo­to af en kvin­de. Ef­ter­føl­gen­de send­te han bil­le­det til en tred­je per­son via en mms.

8. maj for­greb han sig på den kvin­de, han hav­de be­lu­ret. Med hals­greb og ved at ret­te en køk­kenk­niv mod KHs bryst og pan­de tru­e­de han hen­de til at ud­fø­re sam­le­je og oral­sex.

Den 31- åri­ge har tid­li­ge­re væ­ret an­holdt og sig­tet for voldtæg­ten og blu­fær­dig­heds­kræn­kel­sen mod KH, men Nord­s­jæl­lands Po­li­ti kun­ne hver­ken over­be­vi­se Ret­ten i Lyng­by el­ler Østre Lands­ret om, at der var grund­lag for at va­re­tægts­fængs­le den 31- åri­ge. Han blev der­for løsladt ef­ter tre da­ge, og skal man tro det nye ankla­ge­skrift mod man­den, gik han der­ef­ter ud og fandt sig en ny le­jer, som han og­så voldtog.

Me­to­den var den sam­me

Om ef­ter­mid­da­gen 13. ju­ni voldtog han iføl­ge ankla­ge­skrif­tet en ny kvin­de i sin lej­lig­hed. Me­to­den var den sam­me: Den 31- åri­ge tvang sig til sam­le­je og oral­sex ved at true med en køk­kenk­niv og ved ta­ge så hårdt fat om kvin­dens hals, at hun fik vej­rtræk­nings­pro­ble­mer. Den­ne gang vil­le han dog sik­re sig, at kvin­den ik­ke gik til po­li­ti­et. Ef­ter voldtæg­ten tru­e­de han med at læg­ge kom­pro­mit­te­ren­de bil­le­der af hen­de på net­tet og sen­de dem til hen­des fa­mi­lie, hvis hun sag­de no­get til no­gen om voldtæg­ten.

27. juli gik det helt galt. Den 31- åri­ge slog en 48- åri­ge ita­li­ensk kvin­de GC ihjel. Ef­ter­føl­gen­de pak­ke­de han li­get ned i en kuf­fert og trans­por­te­re­de det med cy­kel til et krat ved Klam­pen­borg­vej i Kon­gens Lyng­by, hvor han gem­te det af vej­en.

Den an­den kvin­de, der blev vold­ta­get, gik først til po­li­ti­et, ef­ter hi­sto­ri­en om kuf­fert- dra­bet var ble­vet of­fent­ligt kendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.