Be­tjen­te i sk­ud­linj­en næg­tet skud­sik­re ve­ste

BT - - NYHEDER - Fo­to: Claus Bech

.

TER­ROR

Kø­ben­havns Po­li­tis øver­ste le­del­se har af­vist at ud­le­ve­re skud­sik­re ve­ste til de be­tjen­te, der be­tje­ner eks­pe­di­tio­ner­ne på Kø­ben­havns po­li­ti­sta­tio­ner - til trods for frygt blandt be­tjen­te for, at per­so­ner kan gå ind fra ga­den og gen­nem­fø­re et an­greb.

» Vi la­ver lø­ben­de vur­de­rin­ger af, hvil­ket sik­ker­heds­ni­veau vi skal bru­ge - og­så in­ter­nt - og i den vur­de­ring har vi ind­til vi­de­re be­slut­tet, at der ik­ke er grund­lag for at ik­læ­de vo­res me­d­ar­bej­de­re i eks­pe­di­tio­ner­ne skud­sik­re ve­ste, « si­ger Jan Bjørn, le­den­de po­li­ti­in­spek­tør i Kø­ben­havns Po­li­ti, til Ra­dio24­syv.

De kø­ben­havn­ske po­li­ti­be­tjen­tes me­d­ar­bej­der­for­e­ning bad for en må­ned si­den - før ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn i fe­bru­ar - om, at po­li­ti­folk i eks­pe­di­tio­ner­ne kun­ne få skud­sik­re ve­ste, men alt­så for­gæ­ves, op­ly­ser kil­der i po­li­ti­et

Øn­sket

fra

be­tjen­te­ne skyld­tes dels an­gre­bet i Pa­ris, hvor fl ere per­so­ner, her­un­der en po­li­ti­be­tjent, blev lik­vi­de­ret, men især et af­vær­get ter­r­or­an­greb i Bel­gi­en i døg­ne­ne eft er Pa­ris- an­gre­bet, hvor ter­r­o­ri­ster iføl­ge de bel­gi­ske myn­dig­he­der hav­de plan­lagt at an­gri­be po­li­ti­sta­tio­ner og dræ­be be­tjen­te.

Le­den­de po­li­ti­in­spek­tør Jan Bjørn op­ly­ser, at po­li­ti­et har ta­get an­dre for­holds­reg­ler for at sik­re be­tjen­te­ne i eks­pe­di­tio­ner­ne, men han af­vi­ser at op­ly­se hvil­ke. BNB

Po­li­ti, brand­folk og tek­ni­ke­re ved det nedstyr­te­de let­vægts­fly.

Fo­to: Ras­mus Skaft­ved

Po­li­ti­et fik ik­ke skud­sik­re ve­ste - trods an­gre­bet på bel­gi­ske po­li­ti­folk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.