Dræbt i fl ystyrt

Lan­ding gik galt i Ve­stjyl­land

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

ULYK­KE

En 66- årig mand mi­ste­de i går eft er­mid­dag li­vet, da han sty rte­de med sit ul­tra­let­te fl y ved Søn­der Vorupør i Nord­ve­stjyl­land.

Fly­et brød i brand ved styr­tet, og pi­lo­tens liv stod ik­ke til at red­de, da red­nings­mand­ska­bet nå­e­de frem. He­le da­gen i går ar­bej­de­de po­li­ti og red­nings­folk på ulyk­kes­ste­det, hvor en hvid pavil­li­on var sat op for at skær­me de for­kul­le­de vra­gre­ster, mens ar­bej­det på­gik.

Det var klok­ken 13.12, alarm­cen­tra­len modt­og mel­din­gen fra en bor­ger om, at et let­vægts­fl y var styr­tet ned og brudt i brand ved kryd­set mel­lem Bred­kær­vej og Bæ­kvej i Søn­der Vorupør. På nu­væ­ren­de tids­punkt kan po­li­ti­et ik­ke si­ge no­get om år­sa­gen til den tragi­ske ulyk­ke.

» Det ene­ste, jeg kan si­ge for nu­væ­ren­de, er, at pi­lo­ten mi­ste­de kon­trol­len over ind­fl yv­nin­gen, og pi­lo­ten er dræbt, « si­ger Hen­rik Nielsen, vagt­chef ved Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti, til BT.

Selv­om fl yet var tæt på en byg­ning, op­ly­ser po­li­ti­et, at in­gen an­dre per­so­ner var i fa­re i for­bin­del­se med ulyk­ken. Po­li­ti­et skal nu sam­men med Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen opkla­re, hvor­for ulyk­ken ind­traf.

Und­veg byg­ning

Fle­re per­so­ner var vid­ne til ulyk­ken. BT har talt med en af dem, som for­tæl­ler, at pi­lo­ten med nød og næp­pe fi k sty­ret fl yet uden om en byg­ning i de dra­ma­ti­ske se­kun­der, før det styr­te­de mod jor­den.

» Det, jeg ser, er, at han kom­mer fl yven­de lavt. Han læg­ger til­sy­ne­la­den­de an til lan­ding, men no­get går galt. Plud­se­lig skift er han ret­ning og sty­rer hen mod ta­get på en byg­ning. Han kom­mer li­ge hen over det, og så styr­ter han ned på den an­den si­de af byg­nin­gen, « be­ret­ter øjen­vid­net om den vold­som­me ulyk­ke.

Vid­net øn­sker ik­ke at stå frem med navn, men hans iden­ti­tet er redaktionen be­kendt.

Han for­tæl­ler, at det ik­ke er no­get sær­syn med de lav­t­fl yven­de let­vægts­fl y i om­rå­det, hvor der lig­ger en pri­vat fl yve­plads. Det var ved ved ind­fl yv­nin­gen til den­ne fl yve­plads, at fl yet styr­te­de ned.

» Vi er vant til at se fl ye­ne, der kom­mer me­get lavt, så først tænk­te jeg ik­ke så me­get over det. Men så kun­ne jeg se, at der var et el­ler an­det, der var helt galt. Kort eft er styr­te­de det ned og brød i brand, « si­ger øjen­vid­net, der er cho­ke­ret

» Det er for­fær­de­ligt, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.