Dan­sker­ne sæt­ter ny re­kord i rej­ser til USA

BT - - NYHEDER -

The Big Ap­ple. Na­tio­nal­par­ker­ne. Præ­ri­en. Neon­ly­sen­de Ve­gas. San Fran­ci­scos bak­ker og Ca­li­for­ni­ens vin­mar­ker. Vi kan til­sy­ne­la­den­de ik­ke få nok af Guds Eget Land. Sid­ste år rej­ste over 305.000 dan­ske­re ind i USA. Det var en stig­ning på 13,3 pct. i for­hold til 2013. De tre skan­di­na­vi­ske lan­det teg­ner sig til­sam­men for 1,1 mil­li­on rej­sen­de.

fø­de­va­re- og land­brugs­eks­port i 2014 – fra 156 mia. kr. til 151 mia. kr. i 2014. Det vi­ser en frisk op­gø­rel­se for de­cem­ber fra Dan­marks Sta­ti­stik. Det er først og frem­mest Ruslands im­port­for­bud for fø­de­va­rer fra EU og den ge­opo­li­ti­ske uro i Mel­le­mø­sten, der er skyld i til­ba­ge­gan­gen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.