Rej­se­kor­tet er oft e dy­re­re end bil­let­ter

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TRA­FIK

Iføl­ge en op­tæl­ling, som DRs for­bru­ger­ma­ga­sin Kon­tant har la­vet på bag­grund af Rej­se­kor­tets eg­ne tal, ri­si­ke­rer rej­ser med fj er­n­tog at bli­ve dy­re­re, hvis Rej­se­kor­tet bru­ges he­le vej­en.

Kon­tant har sam­men­lig­net pri­sen for Rej­se­kor­tet med tra­di­tio­nel­le bil­let­ter på 273 ud­valg­te to­g­rej­ser over he­le lan­det. Kun på 54 rej­ser er Rej­se­kor­tet den bil­lig­ste løs­ning. På seks rej­ser er pri­sen den sam­me. Og på 213 rej­ser, hvil­ket sva­rer til knap 80 pro­cent, er Rej­se­kor­tet den dy­re­ste må­de at rej­se på.

Det var ik­ke me­nin­gen med Rej­se­kor­tet, er­ken­der trans­port­mi­ni­ster He­u­ni­cke ( S).

» He­le idéen bag Rej­se­kor­tet er, at det skal væ­re nem­me­re. Og man skal sik­re, at når man ba­re bru­ger det, så er du sik­ker på, at du får den bil­lig­ste rej­se. Det er he­le grun­didéen. Og når det går galt, så sy­nes jeg, at det skal la­ves om og gø­res or­dent­ligt, « si­ger Magnus He­u­ni­cke til DR.

Magnus

da den nord­jy­ske er­hvervs­mand Ni­els Birch Nielsen og hans hu­stru sty rte­de ned med de­res fl y ved Sæ­by i Nord­jyl­land i på­sken 2010 og om­kom. Med i fl yet var og­så par­rets døtre på 17 og 25 år, som blev al­vor­ligt kvæ­ste­de ved ulyk­ken. Nog­le da­ge se­ne­re dø­de 25- åri­ge Pia Birch Nielsen af si­ne kvæ­stel­ser.

Den dan­ske rig­mand Mi­cha­el Hen­rik­sen mi­ste­de li­vet.

Fo­to: Jør­gen Jes­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.