Dan­ske fl yu­lyk­ker

BT - - NYHEDER -

mi­ste­de den 52- åri­ge rig­mand Mi­cha­el Hen­rik­sen og tre an­dre li­vet, da de i en he­li­kop­ter af ty pen Ro­bin­son 44 sty rte­de ned i Kat­te­gat mel­lem Sam­sø og Røsnæs . De var på vej til Sam­sø for at spi­se frokost, da he­li­kop­te­ren foru­lyk­ke­de. mi­ste­de en ty sk mand og en ty sk kvin­de li­vet, da de foru­lyk­ke­de med de­res fl y. Ulyk­ken ske­te un­der ind­fl yv­nin­gen til den pri­va­te fl yve­plads på Ker­tin­ge Mark på Fyn.

sty rte­de et par i 60’ er­ne ned med de­res fl y ved Brøn­der­s­lev, da det fi k mo­tor­stop, kort eft er det var let­tet. Man­den, som var en er­fa­ren pi­lot, for­søg­te at nød­lan­de fl yet, men han nå­e­de ik­ke til­ba­ge til lan­dings­ba- nen. I ste­det lan­de­de fl yet i en grøft nog­le hund­re­de me­ter fra lan­dings­ba­nen. Bå­de kvin­den og man­den kom til ska­de ved fl ysty rtet, men over­le­ve­de.

skul­le den 37- åri­ge fa­mi­lie­far Glenn Men­sel fejre sin po­l­te­ra­bend sam­men med en grup­pe ven­ner. I den for­bin­del­se var de ta­get til Fly­ve­sta­tion Skryd­strup, hvor den kom­men­de brudg­om skul­le ha­ve en fl yve­tur. Ulyk­ken ind­traf, da det lil­le fl y fl øj for tæt over en af fl yve­sta­tio­nens byg­nin­ger, ram­te nog­le træ­er og sty rte­de ned. Pi­lo­ten over­le­ve­de sty rtet, men Glenn Men­sel om­kom. .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.