DER BOR EN DA­ME I BU­TIKS­VIN­DU­ET

Kvin­de­lig kunst­ner smi­der tø­jet og bru­ger sig selv i en le­ven­de kun­stin­stal­la­tion på Strø­get i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Sa­rah Skarum skr@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

PER­FOR­MAN­CE

Nana Fran­ci­sca Schott­län­der ta­ger sin ba­de­kå­be af og går lang­somt nø­gen ind i Nør­gaards bu­tik på Strø­get, hun træ­der op i vin­du­et, hvor der nor­malt er ud­stil­let tøj. Hun sæt­ter sig på den op­red­te seng, hvor kunst­ne­ren Bjørn Nør­gaard al­le­re­de sid­der. Han ry­ger ci­gar.

Det ly­der som en sy­ret drøm, men så­dan så det i går ud på Strø­get, da kunst­ne­ren flyt­te­de ind i bu­tiks­vin­du­et hos Nør­gaard på Strø­get. Her skal Nana Fran­ci­sca Schott­län­der i tre døgn bo, le­ve, spi­se, sove og ha­ve be­søg af en ræk­ke gæ­ster. Hun med­brin­ger bø­ger, mad i form af nød­hjælp­skiks fra Rø­de Kors, no­tes­bø­ger, vand og en fla­ske vod­ka.

Det pri­va­te og det of­fent­li­ge

Det er en per­fo­man­ce, som hun kal­der ’ Plea­se Be He­re Now’, og skal un­der­sø­ge krop­pen som pri­vat og of­fent­ligt ma­te­ri­a­le. Hvad sker der, når man fo­re­ta­ger helt al­min­de­li­ge ting, som el­lers er me­get pri­va­te, i et ek­stremt of­fent­ligt rum? Op­hol­det hos Nør­gaard er det før­ste i en ræk­ke be­bo­el­ser, der al­le kred­ser om det pri­va­te og det of­fent­li­ge.

Vin­du­et som la­bo­ra­to­ri­um

» Vin­du­et er et la­bo­ra­to­ri­um, hvor jeg kan un­der­sø­ge, hvad det pri­va­te er, når man ta­ger det ud af kon­tekst og sæt­ter det ind i et me­get kom­merci­elt rum. For­di jeg sid­der i et vin­due, hvor jeg kan se ud, kan jeg le­ge med ob­jekt/ sub­jekt og ven­de be­sku­er­blik­ket. Blik­ket går beg­ge ve­je. Ser de på mig? Ser jeg på dem? «

For Mads Nør­gaard var det nemt at si­ge ja, da Nana Fran­ci­sca Schott­län­der spurg­te ham, om hun måt­te flyt­te ind i vin­du­et. Han er fa­sci­ne­ret af vær­kets lang­som­me­lig­hed, der er en mod­sæt­ning til mo­dens ha­sti­ge cy­klus, han gen­ken­der blik­ke, der spej­ler sig i hin­an­den i det, mo­den gi­ver den, der kø­ber det, og en­de­lig har vær­ket og­så klart vist for ham, hvad for­skel­len er på kunst og mo­de. For han og Nana Fran­ci­sca Schott­län­der blev ue­ni­ge, da de dis­ku­te­re­de, hvor hun skul­le gå på toilet­tet.

» Jeg for­står godt, at hun vil un­der­sø­ge det pri­va­te, og på et mu­se­um el­ler på et gal­le­ri, hav­de det gi­vet fin me­ning, hvis alt fo­re­gik i det vin­due. Men vi er og­så en bu­tik, vi sæl­ger tøj, vi skal for­fø­re, vi skal sæl­ge drøm­me, og det vil­le øde­læg­ge me­get for man­ge kun­der, hvis der lug­te­de for­kert. Sam­ti­dig tror jeg og­så, at fo­kus på vær­ket kun vil­le kom­me til at hand­le om, hvem der hav­de set hen­de gø­re hvad i ste­det for, at det som nu kom­mer til at gi­ve folk mu­lig­hed for at for­stå no­get af det, man må­ske ik­ke kan læ­se sig til. Så det af­slø­re­de knivskar­pt, hvor græn­sen mel­lem mo­de og kunst går. Det gjor­de den så der. Men alt an­det be­stem­te hun selv. Så hun op­fø­rer sit værk. Jeg læg­ger ba­re vin­due til. «

Og hun sid­der der ind­til søn­dag kl. 12.

Kunste­ren Nana Fran­ci­sca Schott­län­der sid­der på en op­redt seng, hvor kunst­ne­ren Bjørn Nør­gaard al­le­re­de sid­der, mens han ry­ger ci­gar i bu­tiskvin­du­et på Strø­get i Kø­ben­havn. Fo­to: Linda Ka­strup

Kunste­ren Nana Fran­ci­sca Schott­län­der la­ver sin per­for­man­ce- in­stal­la­tion ’ Plea­se Be He­re Now’, hvor hun i tre da­ge bor i bu­tik­ken Nør­gaard paa Strø­gets fa­ca­de­vin­due. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.