Læ­ge­for­e­ning: Uklæ­de­lig of­ring

BT - - NYHEDER - Thomas N. Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BAR­SKE SPA­RER­UN­DER

Sund­heds­sty rel­sens nu for­hen­væ­ren­de di­rek­tør El­se Smith er ble­vet of­ret i et per­spek­tiv­løst po­li­tisk spil.

Så klar er ud­mel­din­gen fra Læ­ge­for­e­nin­gen, der fi nder det ska­de­ligt for sund­heds­væ­se­net, at fy­rin­gen eft er­la­der Sund­heds­sty­rel­sen uden le­del­se i en tid, hvor den skal til at gen­nem­fø­re et me­re ef­fek­tivt til­syn.

Fy­rin­gen af El­se Smith kom­mer, eft er Sund­heds- sty­rel­sen de se­ne­ste år væ­ret ind­blan­det i fl ere skandaler om svigt og mang­len­de til­syn med læ­ge­mid­ler og sund­heds­per­so­na­le. Se­ne­st har DR af­slø­ret, at en hjer­neska­det psy­ki­a­ter fi k lov til at be­hand­le ad­skil­li­ge pa­tien­ter.

Sty rel­se står uden le­del­se

Læ­ge­for­e­nin­gen me­ner dog ik­ke, at El­se Smith kan klan­dres for sa­ger­ne.

’ Desvær­re har nog­le po­li­ti­ke­re la­det sig gri­be af spil­let og har valgt at se bort fra, at Sund­heds­sty­rel­sen er i gang med at re­a­li­se­re en plan fra eft er­å­ret - blandt an­det på bag­grund af den­ne sag - som skal sik­re et me­re eff ek­tivt og ak­tivt til­syn. Kon­se­kven­sen er, at Sund­heds­sty­rel­sen nu står uden le­del­se. Det er en ka­ta­stro­fe og gi­ver ik­ke rig­tig me­ning uden for Chri­sti­ans­borgs tyk­ke mu­re,’ si­ger Mads Koch Han­sen, for­mand for Læ­ge­for­e­nin­gen, i en pres­se­med­del­el­se.

Han un­der­stre­ger, at po­li­ti­ker­ne har et an­svar for Sund­heds­sty­rel­sens ar­bejds­be­tin­gel­ser.

Svæ­re be­tin­gel­ser

’ Det er Fol­ke­tin­get, som har be­stemt, at sty­rel­sen har skul­let gen­nem to bar­ske spa­rer­un­der. Det har na­tur­lig­vis kon­se­kven­ser - og­så for hvor eff ek­tivt et til­syn den kan møn­stre. Der­for er det mildt sagt uklæ­de­ligt, når de sam­me po­li­ti­ke­re er klar til at af­ske­di­ge Sund­heds­sty­rel­sens di­rek­tør, som un­der svæ­re be­tin­gel­ser fak­tisk for­sø­ger at gen­nem­fø­re eft er­å­rets plan for, hvor­dan sund­heds­væ­se­net kan få et bed­re til­syn,’ si­ger Mads Koch Han­sen, der me­ner, at sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) har valgt at of­re El­se Smith.

61- åri­ge El­se Smith har væ­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Sund­heds­sty­rel­sen si­den 1. ja­nu­ar 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.