Po­li­ti­ke­re bak­ker op

BT - - NYHEDER - Ni­els Brandt Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

OP­BAK­NING

Sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) har op­bak­ning fra Dansk Fol­ke­par­ti og SF, når det gæl­der den fy­re­sed­del, mi­ni­ste­ren i går ud­stak til Sund­heds­sty rel­sens di­rek­tør El­se Smith.

» Det er rig­tigt, at mi­ni­ste­ren dra­ger kon­se­kven­sen af, at Fol­ke­tin­get er ble­vet vild­ledt, « si­ger Li­se­lott Blixt, sund­heds­ord­fø­rer i Dansk Fol­ke­par­ti.

Hun hen­vi­ser til, at Sund­heds­sty­rel­sen tid­li­ge­re er ble­vet kri­ti­se­ret af po­li­ti­ke­re og eks­per­ter for at ha­ve py­n­tet på en re­de­gø­rel­se til Fol­ke­tin­get i sa­gen om en hjer­neska­det psy­ki­a­ter, der har fejl­be­hand­let fl ere pa­tien­ter.

Sa­gen er den se­ne­ste i en ræk­ke dår­li­ge sa­ger for Sund­heds­sty­rel­sen, som er ble­vet klan­dret for mang­len­de til­syn og op­følg­nin­ger.

Li­se­lott Blixt un­der­stre­ger, at det sid­ste ord i sa­gen ik­ke er sagt, og at man fort­sat kræ­ver fuld klar­hed over, hvor i Sund­heds­sty­rel­sen der er sket fejl.

Ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­se

» Man skal se på, hvem der har an­sva­ret - og­så det po­li­ti­ske, for der har og­så sid­det mi­ni­stre, der har støt­tet Sund­heds­sty­rel­sen i, at der ik­ke blev vi­de­re­gi­vet kor­rek­te op­lys­nin­ger, « si­ger Li­se­lott Blixt, som er med i et po­li­tisk fl er­tal, der tid­li­ge­re i går gik sam­men om at kræ­ve en uvil­dig ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­se i sa­gen

HER ER SA­GER­NE om den hjer­neska­de­de psy­ki­a­ter fra Ve­stjyl­land.

SFs sund­heds­ord­fø­rer Özlem Cekic, som er med til at bak­ke op om den uvil­di­ge un­der­sø­gel­se, glæ­der sig og­så over fy­rin­gen af El­se Smith.

Hun op­for­drer yder­li­ge­re sund­heds­mi­ni­ste­ren til at ind­kal­de til po­li­ti­ske drøft el­ser om, hvor­dan Sund­heds­sty­rel­sen kan om­struk­tu­re­res. Iføl­ge SF- po­li­ti­ke­ren skal der blandt an­det lu­ges ud blandt læ­ger­ne, der i dag fyl­der for me­get, for at ska­be plads til an­dre fag­grup­per.

» Mi­ni­ste­ren har be­slut­tet, at det får per­so­na­le­mæs­si­ge kon­se­kven­ser, men det kræ­ver og­så, at mi­ni­ste­ren ind­le­der for­hand­lin­ger om re­for­mer i Sund­heds­sty­rel­sen, « si­ger Özlem Cekic.

» Man skal se på, hvem der har an­sva­ret - og­så det po­li­ti­ske, for der har og­så sid­det mi­ni­stre, der har støt­tet Sund­heds­sty­rel­sen i, at der ik­ke blev vi­de­re­gi­vet kor­rek­te op­lys­nin­ger, « si­ger Li­se­lott Blixt, der er sund­heds­ord­fø­rer i Dansk Fol­ke­par­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.