To be­tjen­te skud SE­KUN­DER

Be­tjen­te blev skudt ned un­der en de­mon­stra­tion i Fer­gu­son.

BT - - NYHEDER - Sten Jensen, Mat­hil­de Graversen og Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

USA

De to be­tjen­te, der blev sår­et nat­ten til tors­dag un­der en de­mon­stra­tion i by­en Fer­gu­son, er snart til­ba­ge i tje­ne­ste. Den be­sked kom po­li­ti­che­fen for St. Lou­is, Jon Bel­mar, med un­der et pres­se­mø­de tors­dag eft er­mid­dag dansk tid.

Han for­tal­te des­u­den, at de sår­e­de be­tjen­te er hen­holds­vis 41 og 32 år, og at de blev ramt af tre- fi re skud, aff yret fra en grup­pe på op mod 60 de­mon­stran­ter. Den ene be­tjent blev ramt i kin­den un­der øjet, mens den an­den blev ramt i hån­den.

» Vi var tæt på. Vi kun­ne ha­ve stå­et i en si­tu­a­tion, hvor vi skul­le be­gra­ve to po­li­ti­folk i næ­ste uge, « lød det fra Jon Bel­mar.

Po­li­ti­che­fen for­kla­re­de, at det hav­de væ­ret svært for po­li­ti­et at ori­en­te­re sig i mør­ket. Eft er sky­de­ri­et trak de de­res vå­ben, men der blev ik­ke skudt til­ba­ge mod de­mon­stran­ter­ne.

Be­tjen­te­ne blev ramt af skud for­an Fer­gu­sons po­li­ti­sta­tion, da po­li­ti­et kon­fron­te­re­de en grup­pe de­mon­stran­ter, som hav­de sam­let sig. Skud­de­ne blev an­gi­ve­ligt aff yret, da de­mon­stran­ter­ne var ved at for­la­de ste­det, og de til­ba­ge­væ­ren­de re­a­ge­re­de ved en­ten at lø­be væk el­ler smi­de sig ned på jor­den.

Tvun­get ud pga. ra­cis­me

En stor del af by­ens be­folk­ning er stærkt util­fred­se med po­li­ti­et, og ons­dag gik po­li­ti­chef Thomas Ja­ck­son af eft er et mas­sivt pres på grund af sa­ger om ra­cis­me i po­li­ti­kor­p­set. De­mon­stran­ter var på ga­den for at vi­se de­res fort­sat­te util­freds­hed trods fra­træ­del­sen af bå­de po­li­ti­che­fen og by­ens kom­mu­nal­di­rek­tør.

Thomas Ja­ck­son har ind­vil­li­get i at træk­ke sig som chef for den ud­skæld­te po­li­ti­af­de­ling mod for­sik­rin­ger fra by­sty­ret om, at der ik­ke sker yder­li­ge­re af­ske­di­gel­ser.

På mi­ni­ste­rens dags­or­den

Fer­gu­son har væ­ret præ­get af ra­c­eu­ro­lig­he­der si­den eft er­å­ret 2014, da den ube­væb­ne­de 18- åri­ge Mi­cha­el Brown blev skudt og dræbt af po­li­ti­et, hvor­eft er en storjury be­slut­te­de ik­ke at rej­se til­ta­le mod den be­tjent, der skød ham. Det ud­lø­ste sto­re de­mon­stra­tio­ner og mas­si­ve pro­te­ster.

I sid­ste uge tog kri­tik­ken yder­li­ge­re til og rej­ste sig til en storm, da en rap­port – ud­ar­bej­det af det ame­ri­kan­ske justits­mi­ni­ste­ri­um – do­ku­men­te­re­de en sy­ste­ma­tisk ra­ci­stisk ad­færd fra po­li­ti­et i St. Lou­is- for­sta­den.

USAs ju­stits­mi­ni­ster Eric Hol­der be­teg­ne­de tors­dag ned­skyd­nin­gen af to po­li­ti­folk i Fer­gu­son som et ’ af­sky­e­lig an­greb’, der tru­er de re­for­mer, der er på vej i by­en, skri­ver Reu­ters. Fer­gu­son

New York

Man for­nem­mer næ­sten de be­væb­ne­de po­li­ti­mænds lam­slå­e­de mag­tes­løs­hed. Nat­ten til tors­dag blev to be­tjen­te skudt ned un­der en de­mon­stra­tion i for­sta­den fer­gu­son, Mis­souri, hvor kor­p­set kæm­per for at ryste ra­cis­me- an­kla­ger af sig. Det har fo­re­lø­big ko­stet po­li­ti­che­fen og kom­mu­nal­di­rek­tø­ren de­res stil­lin­ger, og USAs ju­stits­mi­ni­ster ad­va­re­de i går om, at ned­skyd­nin­gen tru­er re­for­mer­ne i by­en. Po­li­ti­et skød i går ik­ke til­ba­ge mod de­mon­stran­ter­ne. Fo­tos: Reu­ters og EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.