VIND OVER DIN

Vi er nu EUs stør­ste ’ suk­ker­gri­se’ - og blandt ver­dens mest slik­spi­sen­de lan­de. Her er nog­le råd om, hvor­dan du ned­sæt­ter el­ler fjer­ner suk­ker­tran­gen

BT - - SUNDHED - Tor­ben Bag­ge bag­ge@ bt. dk Tekst: Tor­ben Bag­ge, Heidi Pe­der­sen GRA­FIK: Fa­ger­heim/ Öberg/ Kil­de: Nor­di­csu­gar. com Fo­to: Iris

WHO AD­VA­RER

Vi er en na­tion af suk­ker­gri­se. El­sker al­le slags sø­de fri­stel­ser. En op­gø­rel­se vi­ser, at hver dan­sker nu i gen­nem­snit spi­ser 8,18 kg slik år­ligt - uden at cho­ko­la­de og tyg­ge­gum­mi er med­reg­net. Det er me­re end dob­belt så me­get som gen­nem­snit­tet i EU. Og en ny prog­no­se fra pro­du­cen­ter­ne vi­ser, at vi i 2018 vil ha­ve ver­dens­re­kor­den i slik­for­brug.

Det no­get ’ bit­ter­sø­de’ bil­le­de teg­ner sig, sam­ti­dig med at ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO har an­be­fa­let, at suk­ker­for­bru­get i bl. a. Dan­mark re­du­ce­res fra 10 til fem pro­cent.

Oveni vi­ser en helt ny un­der­sø­gel­se, at dan­ske børn hver man­dag mø­der i sko­len med alt for me­get far­ligt fedt og in­sulin i blo­det - ef­ter we­e­ken­dens ’ sli­kor­gi­er’.

Mette Bor­re, kli­nisk diætist på År­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, for­fat­ter til bø­ger om er­næ­ring og suk­ker­for­brug, er be­kym­ret over si­tu­a­tio­nen:

Sø­de sa­ger som be­løn­ning

» Vi er godt nok født med tran­gen til det sø­de, og vo­res hjer­ner kræ­ver kul­hy­dra­ter for at fun­ge­re op­ti­malt. Li­ge­som mo­der­mælk og­så in­de­hol­der ri­ge­ligt med suk­ker. Så må­let er på in­gen må­de fa­na­tisk at af­vi­se alt sødt.

Men de nye tal bør dog gi­ve an­led­ning til al­vor­lig be­kym­ring. Vi har et stort pro­blem med, at suk­ker og slik er så sam­men­fil­tret med det dan­ske hyg­ge- be­greb, og at vi i alt for vid ud­stræk­ning bru­ger slik og an­dre sø­de sa­ger som be­løn­ning, f. eks. når bør­ne­ne har væ­ret sø­de el­ler ef­ter en hård ar­bejds- uge, « si­ger hun.

Mette Bor­re har man­ge års er­fa­ring med at hjæl­pe dan­ske­re af med en for stærk suk­ker­trang, og hun mø­der bl. a. fle­re og fle­re fa­mi­li­er, hvor tra­di­tio­nen med en en­kelt slik­dag, ty­pisk lør­dag, of­te en­der med grov- spis­ning af slik - i sti­gen­de mæng­de - en stor del af we­e­ken­den.

» Det er en trist ud­vik­ling, når vi ved, at fi­re ud af ti voks­ne dan­ske­re får for me­get suk­ker, og at seks ud af ti børn og­så spi­ser for me­get. Vi vil­le vir­ke­lig væ­re nå­et langt, hvis for­æl­dre kun­ne la­de væ­re med at bru­ge slik som be­løn­ning, og sam­ti­dig kun­ne man hå­be på, at man kun­ne få held til at skæ­re ned på mæng­den af det sø­de og i ste­det by­de på lidt sødt af stør­re kva­li­tet. Hel­le­re f. eks. lidt god cho­ko­la­de som af­slut­ning på af­tens­må­l­ti­det hver dag end de enor­me mæng­der slik af tvivl­s­om kva­li­tet i f. eks. we­e­ken­den, « si­ger Mette Bor­re.

Ki­ck­et klin­ger hur­tigt ud

I en ny så­kaldt sing­le el­ler mi­ni- bog, ’ Slik­na­tio­nen’ ( for­la­get Zet­land), be­skri­ves de pro­ble­mer, det gi­ver, når man vil ned­sæt­te sit suk­ker­for­brug. En af de med­vir­ken­de i bo­gen, over­læ­ge og hjer­ne­for­sker Troels W. Kjær, Roskil­de Sy­ge­hus, for­kla­rer

» En af grun­de­ne til, at det er så svært at stop­pe, er be­løn­nin­gens ha­stig­hed. Der går ik­ke me­re end 20- 30 se­kun­der, fra slik­ket ram­mer mun­den, til der er en ef­fekt i hjer­nen. «

Suk­ker- ki­ck­et klin­ger iføl­ge hjer­ne­læ­gen dog næ­sten li­ge så hur­tigt af, som det er kom­met. Der­for er det og­så en myte, at slik hjæl­per, når man f. eks. skal til ek­sa­men el­ler vir­ke frisk i an­dre sam­men­hæn­ge.

Ud­over at bru­ge slik som be­løn­ning si­ger man­ge, at de spi­ser slik, for­di de fø­ler, det mod­vir­ker stress, trist­hed og be­kym­rin­ger.

» Og det gør det fak­tisk i nog­le til­fæl­de. Men igen kun på kort sigt. Når vi er be­kym

FA­RE­SIG­NA­LER­NE re­de, ke­de af det el­ler stres­se­de, fri­gi­ves stresshor­monet kor­ti­sol. Det gi­ver os lyst til sød mad, og føl­ger vi ly­sten, sti­ger mæng­den af sig­nal­stof­fet sero­to­nin, der ik­ke kun dæm­per stresshor­moner­ne, men og­så er med til at re­gu­le­re angst, ag­gres­sion, ap­pe­tit, smer­te­tær­skel, seksu­al­drift og søvn, « for­kla­rer hjer­ne­for­ske­ren.

Børns smag ud­vik­ler sig

Kli­nisk diætist og for­fat­ter Mette Bor­re er imod for­bud og mora­li­se­ren, men be­kym­ret for bør­ne­ne:

» Suk­ker er to­talt uden vig­ti­ge vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler og fi­bre, der frem­mer ens sund­hed. Og det kan gå an, så læn­ge det sø­de ik­ke ud­gør me­re end fem­ti pct. af det dag­li­ge kal­o­ri­e­ind­tag.

Men det kan så let skri­de. Børns smag er imid­ler­tid un­der kon­stant ud­vik­ling, og det er vist i fle­re un­der­sø­gel­ser, at børn kan og vil ger­ne ud­vik­le nye smags- præ­fe­ren­cer. De skal ba­re sma­ge for­skel­li­ge fø­de­va­rer man­ge gan­ge, før de kan li­de dem – det gæl­der og­så grønt. Så det er ik­ke umu­ligt at re­du­ce­re de­res suk­ker­for­brug, « si­ger Mette Bor­re, der an­be­fa­ler bå­de voks­ne og børn at spi­se ef­ter de 10 of­fi­ci­el­le ko­st­råd.

MUN­DEN

Smagslø­ge­ne ak­ti­ve­res, og ma­den blan­des med spyt. Kort ef­ter at suk­ke­ret ram­mer tun­gen, sen­des sig­nal til hjer­nen om, at du nu spi­ser no­get sødt.

’ SUND MAD’ KAN VÆ­RE SUK­KER­BOM­BER

Light re­mou­la­de Ket­chup Frugty­og­hurt Smoo­t­hie/ ju­i­ce ( frugtsuk­ker) Thous­and island dres­sing Kel­logg’s Spe­ci­al K og All- Bran To­matsau­ce på glas Ma­ri­ne­re­de sild og kar­rysild Syl­te­de agur­ker, asi­er og rød­be­der Sød gul sen­nep

Selv­be­her­skel­sen for­svin­der. Lig­ger der en po­se slik på bor­det, skal du ba­re tøm­me den.

10 gram 21- 24 gram 12- 14 gram 12 gram 24 gram 17- 24 gram

19,3 gram 12- 18 gram 15- 16 gram

15 gram

Suk­ker­af­hæn­gig­he­den er to­tal. Du tæn­ker nær­mest kon­stant på slik, ka­ger, is og an­dre sø­de sa­ger. Det går ud over kon­cen­tra­tio­nen og kan mær­kes på øko­no­mi­en.

Ca. suk­ke­rind­hold pr. 100 gram

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.