SUK­KER­TRANG GU­I­DE: 11 go­de tri­ck

BT - - SUNDHED -

HJER­NEN

Hy­po­ta­lamus re­gu­le­rer bl. a. ap­pe­tit, væ­ske­ba­lan­ce, fedt- og kul­hy­dra­tom­sæt­ning. Når vi spi­ser suk­ker, fri­gø­res do­pa­min n i vis­se de­le ele af hjer­nen. . Do­pa­min in op­fat­tess som en ' be­løn­ning' af hjer­nen. . Suk­ker på­vir­kerr be­løn­be­løn­nings­cen­tret­n­tret på sam­me må­de som man­ge be­ro­li­gen­de­en­de me­di­ka­men­ter og narko­ti­ske stof­fer.

Du mag­ter ik­ke at bry­de den on­de­de cir­kel. Det hø­je suk­ker­for­brug øger­ger i sid­ste en­de ri­si­ko­en for bl. a, di­a­be­tes, hjer­te- kar- syg­dom­me, over­vægt og fed­me. CEN­TRAL­NER­VE­SY­STE­MET

Forsk­ning vi­ser, at suk­ker kan bin­de sig til re­cep­to­rer i cen­tral­ner­ve­sy­ste­met, hvor det har en smer­testil­len­de virk­ning. Ba­by­er, som har få­et suk­ker­vand, fø­ler min­dre smer­te og er langt ro­li­ge­re end ba­by­er, der kun får vand, vi­ser for­søg.

BUGS­PYT­KIR­T­LEN

Der ud­skil­les in­sulin som svar på suk­ke­rind­ta­get, og der sen­des sig­na­ler til fedt­cel­ler­ne om at op­ta­ge fedt fra blo­det og lag­re det.

TAR­ME­NE

Suk­ker op­ta­ges fra tynd­tar­men. Her ud­skil­les stof­fer, som sti­mu­le­rer ud­skil­lel­sen af in­sulin og dæm­per ap­pe­tit­ten.

Per­so­ner med stærk suk­ker­trang har det med at fyl­de ska­be og skuf­fer.. Når du kø­ber ind, kan du må­ske fin­de på at for­kla­re det med, at ’ det er rart at ha­ve lidt lig­gen­de, hvis der kom­mer uan­meldt be­søg’. Hvor det så al­li­ge­vel of­te en­der med, at du selv guf­fer løs. Tag en rask be­slut­ning. Smid ud. Byg ik­ke me­re et la­ger op. Det er før­ste skridt til at re­du­ce­re el­ler kvit­te suk­ker­tran­gen. Hvis tran­gen mel­der sig, er der trods alt læn­ge­re til døgnkio­sken end til kom­mo­de­skuf­fen. Of­te vin­der doven­ska­ben - hel­dig­vis. ’ SKJULT’ SUK­KER Køb­te sa­latdres­sin­ger, ket­chup og re­mou­la­de er blandt de man­ge skjul­te suk­ker­fæl­der. Om­kring en fem­te­del af ind­hol­det er of­te suk­ker. Gør det til en fast va­ne at ven­de va­ren om på ryg­gen for at tjek­ke de­kla­ra­tio­nen, in­den den ry­ger i kur­ven. Al­le slags fær­di­g­ret­ter, då­se­grønt­sa­ger, frugts­af­ter, cor­n­fla­kes, müs­li, hvidt brød og frugty­og­hurt in­de­hol­der sto­re mæng­der skjult suk­ker. NYD SEJ­RE­NE Når det lyk­kes dig at mod­stå tran­gen, så glæd dig over det. Vis og­så din glæ­de over for an­dre. Og at du er lidt stolt. Skriv det ind i din ka­len­der el­ler i en dag­bog, når det er lyk­ke­des at mod­stå et af de sø­de til­bud. Du vil be­gyn­de at sam­le på suk­ker­frie da­ge. Be­stem dig evt. for en be­løn­ning, når du når op på et be­stemt an­tal da­ge uden det ’ ki­ck’ ( ik­ke suk­ker). TIL­GIV DIG SELV Hvis suk­ker­tran­gen in­di­mel­lem vin­der, skal du ik­ke la­de dig slå helt ud. Op på he­sten igen. For­fald ik­ke til replik­ker af ty­pen: ’ Så kan det og­så væ­re li­ge me­get.’ Du får en ny chan­ce i mor­gen. LUK ØRER­NE Vær be­vidst om, at du ik­ke be­hø­ver at und­skyl­de el­ler for­kla­re, hvor­for du har valgt en sun­de­re livsstil. Nog­le vil slå på, at din livskva­li­tet er væk. Tænk så på, at du bl. a. slip­per for dår­li­ge tæn­der, over­vægt, for højt blod­tryk o. a. SØG HJÆLP Må­ske kan du hen­te hjælp i mind­ful­ness- me­to­den. På bl. a. Fo­bi­sko­len i Kø­ben­havn kan du læ­re om mind­ful spis­ning. Det hand­ler bl. a. om at spi­se lang­somt og be­vidst - ik­ke ba­re at sko­v­le i sig uden at tæn­ke og fø­le ret me­get. DRIK RIG­TIGT Drik fær­re suk­ker­hol­di­ge drik­ke - so­da­vand, saft osv. Man­ge tror, at alt er o. k., ba­re co­la­en er­stat­tes af f. eks. øko­lo­gisk hyl­de­blomst. For­kert. Det er næ­sten sam­me mæng­de suk­ker. Lær at drik­ke vand - ri­ge­ligt. In­di­mel­lem har du ik­ke så stor suk­ker­trang, som du tror. Det kan væ­re, at du ba­re er tørstig. Tag en kop kaf­fe el­ler te i ste­det for at spi­se no­get sødt. AN­DRE VALG Hvis du ab­so­lut skal ha­ve no­get sødt, så vælg al­tid no­get uden så me­get suk­ker. F. eks. et styk­ke mørk cho­ko­la­de, der in­de­hol­der min­dre end flø­de­cho­ko­la­de. Kil­der: Mette Bor­re, sing­len ’ Slik­na­tio­nen’ ( www. zet­land. dk), Sprin­ger Ver­lag o. a.

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE Når du spi­ser suk­ker, ud­skil­les stof­fet sero­to­nin i hjer­nen. Sig­nal­stof­fet løf­ter hu­mø­ret, gi­ver vel­væ­re og ener­gi. Men suk­ke­rets ’ løf­ten­de’ ef­fekt er dog kortva­rig. Pro­ble­met ved suk­ker er, at det får krop­pen til at ud­skil­le in­sulin, som gør, at suk­ke­ret straks op­ta­ges i krop­pens cel­ler, så suk­ker­kon­cen­tra­tio­nen og sero­to­ni­nen hur­tigt fal­der igen. Du får så­le­des hur­tigt trang til me­re suk­ker og kan let hav­ne i en ond cir­kel.

Suk­ker kan for­sø­ges er­stat­tet med f. eks. lidt hak­ket grønt og kryd­de­ri­er. Prøv f. eks. at til­sæt­te ka­nel. der gi­ver en vis sød­me, og så er det sundt. I bl. a. ki­ne­sisk me­di­cin an­ven­des ka­nel mod be­tæn­del­ser, smer­ter og kredsløbspro­ble­mer. Man kan og­så bru­ge fin­tre­vet la­krids­rod i ste­det for suk­ker. Ro­den er ble­vet brugt i fol­ke­me­di­cin mod bl. a. ma­ve­be­svær og ho­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.