Sing­le­kvin­der flyt­ter til by­en

Ny op­gø­rel­se vi­ser, at sing­le­kvin­der­ne er i mar­kant over­tal i stor­by­er­ne

BT - - NYHEDER -

NY FORSK­NING

Dan­ske kvin­der flyt­ter i stor stil til lan­dets tre stør­ste by­er og ef­ter­la­der mæn­de­ne i provin­sen.

Det vi­ser ny forsk­ning fra Roskil­de Uni­ver­si­tet, der har set på be­folk­nings­ud­vik­lin­gen over de sid­ste 25 år i Dan­mark. Kon­kret har man set på an­tal­let af en­li­ge mel­lem 18 og 48 år for­delt på køn i pe­ri­o­den 1990 til 2015.

» Skæv­he­den er ste­get mar­kant, så­le­des at der er fle­re en­li­ge kvin­der sam­let i de stør­re by­er, og sam­ti­dig er der ble­vet et sti­gen­de an­tal af en­li­ge mænd i ud­kants­om­rå­der­ne, « si­ger lek­tor Ras­mus Ole Ras­mus­sen til Me­troxpress.

6.569 fle­re kvin­der i Kø­ben­havn

Kon­kret er der nu 6.569 fle­re hus­stan­de med en­li­ge kvin­der end mænd i Kø­ben­havns Kom­mu­ne og 10.000 i Stor­kø­ben­havn. Der er og­så 1.760 fle­re en­li­ge kvin­der i Aar­hus og 1.260 i Oden­se.

» Ud­for­drin­gen ved, at fle­re bor ale­ne, er, at vi vil få fær­re børn, hvis ik­ke vi be­gyn­der at im­por­te­re kvin­der fra an­dre kul­tu­rer. Over­væg­ten af kvin­der i stor­by­er­ne gør og­så, at de ef­ter­spør­ger an­dre kul­tur­til­bud. Der er nær­mest lig­heds­tegn mel­lem kvin­de­an­de­len og hvor man­ge ca­fe­er, der er, « si­ger han.

Sam­ti­dig mang­ler ud­kants­dan­mark kvin­der. Ring­kø­bingSkjern og Lemvig har ek­sem­pel­vis tre en­li­ge mænd for hver to en­li­ge kvin­der un­der 49 år.

BNB

Det er nær­mest lig­heds­tegn mel­lem an­de­len af kvin­der i by­er­ne og an­tal­let af ca­fe­er. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.