Po­li­ti­et: Tre un­ge er rejst til Sy­ri­en

BT - - NYHEDER - Thomas Sand Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RA­DI­KA­LI­SE­RING

Østjyl­lands Po­li­ti op­ly­ser, at tre un­ge fra Østjyl­land an­gi­ve­ligt er rejst til Sy­ri­en, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Det dre­jer sig om to kvin­der på 21 år og en mand på 23 år, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti.

» Den 23- åri­ge mand har væ­ret i vo­res pro­gram og væ­ret en ud­for­dring for os. Vi har prø­vet at rå­d­gi­ve ham og for­kla­re, at det ik­ke er en god idé at rej­se til Sy­ri­en, men det har åben­bart ik­ke haft gen­nem­slags­kraft, « si­ger Al­lan Aars­lev, der er po­li­ti­kom­mis­sær i Østjyl­lands Po­li­ti.

Po­li­ti­et me­ner, at den 23- åri­ge tid­li­ge­re har for­søgt at rej­se til Sy­ri­en uden at kom­me ind i lan­det.

Aar­hus- mo­del­len

Al­lan Aars­lev for­tæl­ler, at po­li­ti­et har fulgt den un­ge mand og he­le ti­den vidst, at der var en ri­si­ko for, at han vil­le rej­se.

Den 23- åri­ge mand er ta­get af sted sam­men med den ene af de to 21- åri­ge kvin­der. De to me­nes at ha­ve til­knyt­ning til den om­strid­te Grim­høj- moské.

Iføl­ge avi­sen be­kræf­ter en kil­de i mo­ske­en, at de to er rejst til Sy­ri­en.

Den an­den 21- åri­ge kvin­de, der me­nes at væ­re rejst til Sy­ri­en, bo­e­de i Gre­naa og stam­mer iføl­ge avi­sens op­lys­nin­ger fra Tje­tje­ni­en.

Aar­hus er in­ter­na­tio­nalt kendt for sin an­tira­di­ka­li­se­rings- mo­del, hvor man i et sam­ar­bej­de mel­lem kom­mu­nen, SSP og Østjyl­lands Po­li­ti blandt an­det har men­tor- ord­nin­ger og psy­ko­log­s­am­ta­ler.

» Den 23- åri­ge mand har væ­ret i vo­res pro­gram og væ­ret en ud­for­dring for os, « si­ger Al­lan Aars­lev, der er po­li­ti­kom­mis­sær i Østjyl­lands Po­li­ti. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.