Lan­de­pla­ge ri­der ve­st­på

Ame­ri­ka­ner­ne vil spin­de guld på tv- suc­ce­sen ’ Ni­ko­laj og Julie’, når den er snit­tet til af ma­nuskript- tryl­le­kunst­ne­ren Di­a­na Son

BT - - KULTUR - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

TV- EKS­PORT

Det er 13 år si­den, der var pre­mi­e­re på tv- se­ri­en ’ Ni­ko­laj og Julie’ med Pe­ter My­gind og So­fie Gråbøl i ho­ved­rol­ler­ne.

Og nu skal den po­pu­læ­re se­rie, der og­så vandt en ame­ri­kansk Em­my i 2003 for ’ Bed­ste in­ter­na­tio­na­le dra­ma se­rie, ge­nind­spil­les i net­op USA.

Over the­re kom­mer se­ri­en til at hed­de ’ Love Is a Four Let­ter Word’. Den skal genskri­ves af den ame­ri­kan­ske ma­nuskript­for­fat­ter Di­a­na Son, der blandt an­det har la­vet ma­nuskrip­ter til se­ri­er som ’ Blue Bloods’, ’ Sout­hlands’ og ’ Law & Or­der’. Mens det var Sø­ren Svei­strup, der før­te pen­nen her­hjem­me.

I skri­ven­de stund er ame­ri­ka­ner­ne i fuld gang med at fin­de ud af, hvem der skal spil­le rol­len som det skils­mis­se­pla­ge­de æg­te­par Ni­ko­laj og Julie, som Pe­ter My­gind og So­fie Gråbøl her­hjem­me gjor­de til glans­rol­ler. Og som var en stærkt med­vir­ken­de år­sag til, at se­ri­en fik så stor po­pu­la­ri­tet, som den gjor­de.

Ever­gre­en i ame­ri­kansk snit

» Det er helt fan­ta­stisk, at en se­rie får et nyt liv så man­ge år ef­ter pre­mi­e­ren. Sø­ren Svei­strups blik på sin egen ge­ne­ra­tion er uni­ver­selt i sit po­rtræt af en ge­ne­ra­tion, der vil det he­le og helst uden om­kost­nin­ger – en hi­sto­rie for­talt med bå­de al­vor og hu­mor. Den for­tæl­ling er ame­ri­ka­ner­ne nu klar til at gø­re til de­res. Det bli­ver spæn­den­de at se den i en ver­sion, som pas­ser til ti­den i dag, og det si­ger jo no­get om, at god tv- dra­ma­tik er lang­tids­hold- bar, « si­ger DRs dra­ma­chef Piv Ber­nth i en pres­se­med­del­el­se.

’ Ni­ko­laj og Julie’ er ik­ke den ene­ste dan­ske tv- se­rie, der får ame­ri­kansk liv. Og­så DRs se­rie ’ Ar­vin­ger­ne’ er ved at bli­ve skabt i en ame­ri­kansk ud­ga­ve. Og i for­vej­en har ame­ri­ka­ner­ne al­le­re­de la­vet de­res ver­sion af Sø­ren Svei­strups ’ For­bry­del­sen’, der og­så hav­de So­fie Gråbøl i ho­ved­rol­len. ’ For­bry­del­sen’ er i øv­rigt og­så på vej i en rus­sisk ud­ga­ve.

Den dan­ske ud­ga­ve af ’ Ni­ko­laj og Julie’ er tid­li­ge­re ble­vet vist i de nor­di­ske lan­de, Est­land, Let­land, Kro­a­tien, Ser­bi­en, Mon­te­ne­gro og Po­len

g så får dan­ske se­e­re i øv­rigt mu­lig­hed for et gen­syn med den po­pu­læ­re tv- se­rie fra be­gyn­del­sen af 00er­ne, når før­ste af­snit af ’ Ni­ko­laj og Julie’ bli­ver ge­nud­sendt tirs­dag 31. marts i an­led­ning af DRs 90 års fød­sels­dag.

.

Det var i 2002, at So­fie Gråbøl og Pe­ter My­gind stil­le­de op til pres­se­fo­to­gra­fe­ring i TV- by­en i an­led­ning af den kom­men­de pre­mi­e­re for tv- se­ri­en ’ Ni­ko­laj og Julie’. Ar­kiv­fo­to: Bent Mid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.