Kul­tur Yt­rings­fri­hed vig

En må­ned ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn mod­ta­ger den sven­ske kunst­ner Lars Vil­ks i mor­gen Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bets yt­rings­fri­heds­pris. Det bi­fal­des af en af yt­rings­fri­he­dens stør­ste dan­ske for­ta­le­re, Mads Brüg­ger

BT - - KULTUR - Rik­ke Bjer­ge ri­jo@ bt. dk Mads Brüg­ger, jour­na­list og pro­gram­chef på Ra­dio24­syv

DE­BAT

Den kon­tro­ver­si­el­le sven­ske kunst­ner Lars Vil­ks mod­ta­ger i mor­gen Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bets yt­rings­fri­heds­pris, Sap­p­hop­ri­sen, på Chri­sti­ans­borg. Han var må­let un­der det dø­de­li­ge dan­ske ter­r­or­an­greb, som be­gynd­te ved Kr­udt­tøn­den, hvor han holdt fored­rag.

En af yt­rings­fri­he­dens var­me­ste for­ta­le­re i Dan­mark, jour­na­list og pro­gram­chef på Ra­dio24­syv, Mads Brüg­ger, bi­fal­der pri­sen, der bli­ver over­rakt på Chri­sti­ans­borg i mor­gen, præ­cis en må­ned ef­ter an­gre­bet.

» Det er fint og fortjent. Al støt­te til Lars Vil­ks er vel­kom­men. Han be­ta­ler om no­gen den hø­je­ste pris for yt­rings­fri­hed. Han er jo døds­mær­ket, og det er må­ske desvær­re ba­re et spørgs­mål om tid, før man får ram på ham. Jeg er per­son­ligt me­get im­po­ne­ret af, hvor ro­lig, nu­an­ce­ret, han er, når han gi­ver in­ter­view, selv om han er for­søgt myr­det to gan­ge, « si­ger han til BT.

Selv har Mads Brüg­ger ind­ledt sin egen per­son­li­ge kamp for yt­rings­fri­hed. Det blev ty­de­lig­gjort, da han sid­ste ef­ter­år var ban­ner­fø­rer på en om­stridt og mis­lyk­ket kampag­ne for at få ud­stil­let den sven­ske pro­vo­kunst­ner og ra­cis­me­døm­te Dan Parks bil­le­der i Kø­ben­havn. Ind­til ra­di­o­ka­na­len plud­se­lig selv trak sig ud af sa­gen.

» Vi kun­ne kon­sta­te­re, at der var me­d­ar­bej­de­re, der var ban­ge. Det ve­je­de me­get tungt i vo­res be­slut­ning om at fra­fal­de pro­jek­tet. Jeg vil al­drig kræ­ve hel­te­mod af an­dre, hvis de er ban­ge, « for­kla­rer han.

Et us­kønt for­løb

Er det ik­ke et knæ­fald for net­op den yt­rings­fri­hed, du selv er ban­ner­fø­rer for ?

» Det var et us­kønt for­løb, og det var da pin­ligt. Hvis man, som jeg selv gør, tror på, at det er vig­tigt at kæm­pe for yt­rings­fri­he­den, er det ik­ke rart at væ­re med til at be­slut­te dy­best set det mod­sat­te, « er­ken­der han.

Al­li­ge­vel, el­ler der­for, fort­sæt­ter han de­bat­ten for at yt­re sig i fri­he­dens navn, og har blandt an­det del­ta­get i en de­mon­stra­tion for­an Jyl­lands- Po­sten i ja­nu­ar for at støt­te de­res be­slut­ning om at tryk­ke Muham­med- teg­nin­ger­ne.

Har so­vet i ti­men og svig­tet

» Jeg har ind­set, hvor vig­tig en kamp det er. Jeg vil plæ­de­re for, at et for­svar for yt­rings­fri­he­den er så grund­læg­gen­de, at det ik­ke bør kom­me an på, hvor du be­fin­der dig po­li­tisk. Hvil­ket det desvær­re har gjort i et styk­ke tid. Dem, der har talt yt­rings­fri­he­dens sag, har for­trins­vis væ­ret folk fra høj­re­fløj­en, mens ven­stre­fløj­en og dags­pres­sen har so­vet i ti­men og svig­tet, « ly­der det fra Mads Brüg­ger. Han sky­der end­nu et an­greb af. » Jeg me­ner og­så, at sto­re, magt­ful­de me­di­e­or­ga­ni­sa­tio­ner har un­der­ka­stet sig is­la­mi­stisk re­di­ge­ring. Når Ul­rik Haa­gerup ( chef for DR Nyhe­der, red.) for­kla­rer, hvor­for de ik­ke kan vi­se Muham­med- teg­nin­ger, er det et stu­die i dob­belt­tænk­ning og sort ta­le. Han ta­ger hen­syn til fa­na­ti­ske is­la­mi­ster og svig­ter al­le de prag­ma­ti­ske kul­tur­mus­li­mer. «

Bli­ver for­stemt og vred

Selv er han ble­vet kaldt alt fra ra­cist til is­la­mo­fob og yt­rings­fri­heds­fa­na­ti­ker.

» Jeg vil end ik­ke be­gyn­de at rip­pe op i alt, hvad jeg har få­et at vi­de af gud og hver­mand, folk der til­skri­ver mig mo­ti­ver og syns­punk­ter, jeg ik­ke har. Jeg bli­ver for­stemt og vred, når jeg læ­ser en klum­me fra Jon Step­hen­sen ( te­a­ter­di­rek­tør Ave­nyT, klum­meskri­bent på b. dk, red.), hvor han i ram­me al­vor skri­ver, at når man for­sva­rer yt­rings­fri­he­den, er det en ma­ske, der dæk­ker over en mod­stand mod ind­van­dring, « si­ger han og til­fø­jer:

» Og det her med, at kri­tik af is­lam er lig med ra­cis­me, og at man har et pro­blem med mus­li­mer, er no­get af det vær­ste vrøvl, jeg ved. Det med, at mus­li­mer er en skrø­be­lig, føl­som, sår­bar mi­no­ri­tet, gi­ver jeg sim­pelt­hen ik­ke no­get for. Jeg sy­nes, at der i det po­stu­lat lig­ger en ned­la­den­hed og en egent­lig ra­cis­me. «

Den 42- åri­ge jour­na­list er selv kendt for at ryk­ke græn­ser i si­ne sa­ti­ri­ske do­ku­men­ta­rer ’ Da­nes for Bush’, ’ Det rø­de ka­pel’ og ’ Am­bas­sa­dø­ren’, hvor han in­fil­tre­rer mil­jø­er ved at ud­gi­ve sig for at væ­re en an­den. Han gi­ver da hel­ler ik­ke me­get for ar­gu­men­tet ’ Der er in­gen grund til at pro­vo­ke­re blot for pro­vo­ka­tio­nens skyld’.

» Hvem af­gør, hvad der er pro­vo­ke­ren­de, det gi­ver in­gen me­ning at ar­bej­de med så­dan­ne pa­ra­me­tre. Og i øv­rigt, hvis man vil pro­vo­ke­re, skal man jo ha­ve lov til det, « som han si­ger.

Græn­ser for yt­rings­fri­hed

Dog har han selv en græn­se for yt­rings­fri­hed.

» Al­le yt­rin­ger, der fy­sisk kan ska­de an­dre men­ne­sker, skal væ­re for­budt, så­som at op­for­dre til vold og mord. Bør­ne­por­no skal og­så helt klart væ­re for­budt. Men el­lers er jeg stort set med på det me­ste. «

Det er ti år si­den, Jyl­lands- Po­sten brag­te Muham­med- teg­nin­ger­ne. Men der er ik­ke sket me­get hos be­folk­nin­gen, hvis man spør­ger Mads Brüg­ger.

» Det be­syn­der­li­ge er, at det ik­ke vir­ker som om, folk læ­rer no­get af det. Dis­kus­sio­nen hand­ler ik­ke om kunst­ne­risk kva­li­tet. Hel­ler ik­ke om, hvor­vidt du selv fø­ler be­hov for at kræn­ke el­ler stø­de grup­per. Det er ik­ke dig, det hand­ler om, men al­les ret, og det har folk ik­ke rig­tigt fat­tet, « me­ner han.

Kom­mer der et tids­punkt, hvor du ik­ke læn­ge­re or­ker at del­ta­ge i de­bat­ten om yt­rings­fri­hed ?

» Det er for vig­tigt til at gå ud af, og det er en del af mit vir­ke som jour­na­list at in­vol­ve­re mig i den her kamp. Det kan godt væ­re, jeg på et tids­punkt ram­mer mu­ren. Men li­ge nu har jeg sta­dig blod på tan­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.