Med Mag­gie på ste­elgu­i­tar

Mag­gie Björ­klund tur­ne­rer ver­den rundt med mu­si­ke­re som Ja­ck Whi­te, og den ud­for­dren­de ste­elgu­i­tar me­strer hun som få

BT - - NAVNE - Karl Kühl­mann Sel­li­ken ka­se­ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går

50 I DAG

Ste­elgu­i­ta­ren: Det er få dan­ske­re, der kan ska­be god mu­sik med den. Og me­get få kvin­der, for den sags skyld. Mar­gret­he ’ Mag­gie’ Björ­klund tur­ne­rer ver­den rundt og blæ­rer sig på det tek­nisk kom­pli­ce­re­de in­stru­ment, ik­ke mindst med den højtrespek­te­re­de ame­ri­kan­ske so­list Ja­ck Whi­te.

Det be­gynd­te langt fra den in­ter­na­tio­na­le ro­ck­s­ce­ne, i barn­doms­by­en Præ­stø, og si­den i Kø­ben­havn i de tid­li­ge 1990ere som med­lem af co­un­trypop­grup­pen Dar­le­ens i 1991. Eft er nog­le år og et par ud­gi­vel­ser blev Björ­klund gu­i­ta­rist i det navn­kun­di­ge Miss B. Ha­ven, in­den hun gav sig til at spil­le med for­skel­li­ge kunst­ne­re som Len­nart Gin­man, Ni­els Skou­sen, Jim­my Jør­gen­sen og Maya Al­ba­na.

Hun fi k øj­ne­ne op for ste­elgu­i­ta­ren, som hun som sagt kan no­get gan­ske sær­ligt med. Hun be­gynd­te for ti år si­den at rej­se re­gel­mæs­sigt til USA for at spil­le, og her lag­de man mær­ke til hen­des ta­lent.

Dog trak den vi­de ver­den ik­ke me­re, end at Mag­gie Björ­klund net­op var fl yt­tet i hus i Roskil­de med si­ne to børn, da der i 2012 var bud fra USA. Sel­ve­ste Ja­ck Whi­te vil­le ger­ne ha­ve hen­de med på tur­né, hun tak­ke­de ja, og det blev en stor suc­ces.

Sid­ste år kun­ne fans imid­ler­tid glæ­de sig over Björ­klunds an­det so­lo­al­bum, ’ Sha­ken’, hvor bl. a. med­lem­mer fra Por­tis­he­ad og Lam­b­chop spil­ler med. Al­bum­met gav hen­de for ny­lig en Step­pe­ulv­pris i ka­te­go­ri­en ’ Årets Mu­si­ker’.

Håb for dan­ske fans

Man skal ik­ke un­dre sig, hvis man og­så frem­over ser Mag­gie Björ­klund med ro­ck­s­ce­nens sto­re nav­ne ver­den rundt, men der er håb for dan­ske fans, som ger­ne vil hø­re hen­de her­hjem­me, i hvert fald hvis ne­den­stå­en­de ud­sagn, som fød­sel­a­ren yt­re­de her i avi­sen tid­li­ge­re på må­ne­den, står til tro­en­de:

» Jeg el­sker at kig­ge ind i det tus­mør­ke, som læg­ger sig, men al­drig tæt­tes, når som­me­ren står på sit hø­je­ste. Jeg el­sker at rej­se og op­le­ve an­dre kon­ti­nen­ter og kul­tu­rer og frem­med na­tur. Det er fan­ta­stisk at se kæm­pe­kak­tus­ser­ne i ør­ke­nen i Arizo­na, Islands vil­de na­tur af vulka­ner og størk­net la­va el­ler In­do­nesi­ens regnsko­ve. Men fø­lel­sen af, at nu er jeg hjem­me, og hvor bli­ver mit hjer­te dog let, kom­mer, når jeg står i en dansk som­mer­nat og ny­der den let­te kul­de og ly­set på nat­te­him­len. Helst ved en strand, hvor man kan ba­de midt om nat­ten. «

Mag­gie Björ­klund kan for øv­rigt op­le­ves i Ve­ga på Vester­bro 12. april med sit eget or­ke­ster. » Og jeg glæ­der mig som et lil­le barn. Det er næ­sten bed­re end ju­le­aft en, « har hun for­talt.

Svær

Dit svar Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Mag­gie Björ­klund har tur­ne­ret rundt i det me­ste af ver­den med sin ste­elgu­i­tar.

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.