3x

BT - - TV -

CO­LUM­BUS CIRC­LE Abi­gail Clayton bor ale­ne, me­get ale­ne. Den til­træk­ken­de ar­ving har ik­ke for­ladt sin lej­lig­hed på Man­hat­tan i næ­sten to år­ti­er. Abi­gail for­svandt fra off ent­lig­he­dens sø­ge­lys på sin 18- års- fød­sels­dag, da hun ar­ve­de en for­mue. FOR­NUFT OG FØ­LEL­SE Sø­stre­ne Eli­nor og Ma­ri­an­ne mø­der beg­ge kær­lig­he­den, men i Eng­land om­kring år 1800 sty rer pen­ge og sta­tus.

Kl. 21.00

Kl. 20.00

char­me­ren­de Ro­ar og be­gyn­der at spør­ge de lo­ka­le om ham, og da David gra­ver i Ro­ars for­tid, går det op for ham, at Ro­ar må­ske har no­get med døds­fal­det på kl­in­ten at gø­re. Davids pa­ra­noia vok­ser, og han får en sni­gen­de mi­stro til Ro­ar, og den bli­ver ik­ke min­dre af, at Ro­ar fl yt­ter ind på de­res grund, mens ar­bej­det står på - og læg­ger an på Freja. David al­li­e­rer sig der­for med en­ken Vero­ni­ka for at opkla­re, hvad der ske­te den aft en - og be­vi­se over for Freja, at han har ret i sin mi­stan­ke. Men jo tæt­te­re David kom­mer på sandheden, de­sto læn­ge­re væk kom­mer han fra Freja. ( TV 2) Jo­na­tan Spang, Chri­sti­a­ne Schaum­bürg- Mül­ler og Ale­xan­dre Wil­lau­me kan op­le­ves i det ner­vepi­r­ren­de tre­kants­dra­ma ” Over kanten”. Fo­to: TV 2

Sel­ma Blair.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.