Ma­re­ridt på Møn

BT - - TV -

THRIL­LER

David og hans kæ­re­ste, Freja, er vildt fo­rel­ske­de, men vil ha­ve me­re na­tur og land­lig idyl, og fl yt­ter der­for fra stor­by­en og ind i en strå­tækt drø mme­bo­lig på Møn. Kort eft er de­res an­komst fri­er David til Freja, og net­op som de er ved at fej - re hen­des ” ja” med hed elskov på kl­in­ten, hop­per en mand ud fra top­pen og be­går selv­mord. Det er en dår­lig start på de­res nye liv, og nu går det op for dem, at tin­ge­ne ik­ke er så ro­sen­rø­de på lan­det, som de først syn­tes. Der vi­ser sig og­så at væ­re sto­re pro­ble­mer med det nyind­køb­te hus, pro­ble­mer, der kræ­ver, at hu­set får den sto­re over­ha­ling. For­skel­li­ge hånd­vær­ke­re gi­ver til­bud, men det vir­ker me­get dyrt. Hel­dig­vis mø­der de ved et ved et tilf æl­de den lo­ka­le hånd­vær­ker Ro­ar, der gi­ver dem et me­get fa­vora­belt til­bud om at fi kse hu­set, og det ta­ger de imod. David er ret mysti­fi ce­ret af den

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.