Ri­ta er til­ba­ge ’’

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Ted Sa­ran­dos, Net­flix- chef

En vig­tig del af vo­res mis­sion er at ud­væl­ge de bed­ste tv- se­ri­er fra he­le ver­den og gø­re dem til­gæn­ge­li­ge for vo­res se­e­re på ver­dens­plan

TRED­JE SÆ­SON

Sko­le­læ­re­ren Ri­ta bli­ver al­drig rig­tig vok­sen. Men det gør hen­des børn til­gen­gæld. I tred­je sæ­son flyt­ter de der­for hjem­me­fra, og Ri­ta bli­ver plud­se­lig en­som.

Hel­dig­vis sker der sta­dig me­get på Is­lev­gård Sko­le, hvor Ri­ta ar­bej­der. Og det gi­ver hen­de mas­ser af ud­for­drin­ger.

In­klu­sio­nen i fol­ke­sko­len har ført et stort kuld dybt util­pas­se­de ele­ver ind på Is­lev­gård Sko­le. Det er en pæ­da­go­gisk ud­for­dring, der hver­ken er mand­skab el­ler red­ska­ber til, og som tru­er med at væl­te sko­len fuld­stæn­dig. Men det er ik­ke kun sko­len, der er ved at bræn­de sam­men. Ri­ta har al­tid væ­ret så stolt af at kun­ne kla­re sig selv. Det er nemt – når man har folk om­kring sig. Men nu fin­der Ri­ta sig selv ale­ne - og plud­se­lig sni­ger en- som­he­den og ang­sten sig ind på hen­de, og hun må kæm­pe for ik­ke ba­re at byg­ge sko­len op, men og­så sig selv. To kam­pe, der som al­tid kræ­ver Ri­tas uor­to­dok­se vå­ben.

Tred­je sæ­son af den po­pu­læ­re se­rie er del­vist fi­na­si­e­ret af den ame­ri­kan­ske strea­m­ing- ser­vi­ce Net­flix, der har hø­stet stor suc­ces med ’ Ri­ta’ bl. a. i USA. Og én af Net­flix- che­fer­ne, Ted Sa­ran­dos, si­ger:

» En vig­tig del af vo­res mis­sion er at ud­væl­ge de bed­ste tv- se­ri­er fra he­le ver­den og gø­re dem til­gæn­ge­li­ge for vo­res se­e­re på ver­dens­plan. ’ Ri­ta’ er el­sket af man­ge Net­flix- med­lem­mer. Og vi er gla­de for at ind­gå part­ner­skab med TV 2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.