Tæt på tvang

BT - - TV- GUIDE -

Ef­ter 30 år med fast ar­bej­de går Lo­ne ned med en svær de­pres­sion.

De­pres­sio­nen gør, at alt bli­ver uover­sku­e­ligt. Lo­ne mi­ster først si­ne dag­pen­ge, si­den kon­tant­hjæl­pen, og i et helt år får hun in­gen so­ci­a­le ydel­ser. Lo­ne og hen­des dat­ter Sig­ne på 17 år le­ver af de pen­ge, Sig­ne tje­ner på si­ne to fri­tidsjob. Men Lo­ne har en hel kas­se med reg­nin­ger, hun ik­ke har be­talt, og kre­di­to­rer­ne vil nu ha­ve de­res pen­ge. Hvis der ik­ke gø­res no­get nu, mi­ster Lo­ne og dat­te­ren de­res hjem på tvangs­auk­tion. Fi­nan­si­el rå­d­gi­ver Poul Stubkjær og jurist An­net­te Wis­borg går ind i sa­gen og ser, om de kan hjæl­pe den lil­le fa­mi­lie.

TV2 ONS­DAG 20.00 ’ DAN­SKE­RE PÅ TVANG’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.