Vil­de Hvidt

BT - - TV- GUIDE -

En af Eu­ro­pas vil­de­ste ude­ba­ner ven­ter KIF Kol­ding Kø­ben­havn. Op mod 15.000 kro­a­ti­ske fans vil støt­te Za­greb i den før­ste af to Cham­pions Le­ague- 1/ 8- fi na­ler. I den kulis­se har Za­greb tid­li­ge­re på sæ­so­nen slå­et Ki­el og Pa­ris, så de dan­ske me­stre skal hæn­ge i for at sik­re et godt ud­gangs­punkt in­den re­tur­kam­pen næ­ste uge i Brønd­by. Hånd­bold DR1: 18.00

De Den ge­ner­te Tom­my bli­ver sendt dt i j job­træ­ning­bt hos en elek­tri­ker, og hans før­ste job er at skift e rør på sen­ge­ne i et sol­cen­ter. Eje­ren af cen­tret, mi­dal­dren­de Sus­se, fo­rel­sker sig i den un­ge hånd­vær­ker, og han er hel­ler ik­ke upå­vir­ket. In­den han får set sig om, er han an­sat som chef i cen­te­ret, og et vildt luksusliv be­gyn­der. Men Sus­se har an­dre be­kendt­ska­ber, der ik­ke er be­gej­stre­de for Tom­mys plads i hen­des liv! Solkongen TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.