SÅ­DAN BLEV KE

Ke­vin Magnus­sen har brugt vin­te­r­en på at kom­me sig over at bli­ve drop­pet af McLa­ren

BT - - SPORTEN - OVEN­PÅ IGEN Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Det er en gen­rejst Ke­vin Magnus­sen, som i dag træ­der til­ba­ge i den For­mel 1- ver­den, der el­lers gav ham et slemt slag sid­ste år.

Så­dan ly­der ana­ly­sen af den 22- åri­ge ra­cer­kø­rers til­stand fra hans tid­li­ge­re me­tal­træ­ner, OL- ro­e­ren Ar­ne Ni­els­son.

» Alt det vir­var, der er om­kring For­mel 1, kan ik­ke sam­men­lig­nes med no­get an­det. Jeg tror, det gik lidt for hur­tigt for Ke­vin med at kom­me ind i det sid­ste år. For­de­len er nu, at det er en me­re mo­den Ke­vin, der kom­mer ind. Nu ved han, hvad han kom­mer ind til, « for­tæl­ler Ar­ne Ni­els­son.

Den ær­li­ge for­tæl­ling om den un­ge dan­ske ra­cer­kø­rers før­ste sæ­son i For­mel 1 er, at den be­gynd­te i him­len med en an­den­plads i de­but­lø­bet. Men at den ud­vik­le­de sig til et ma­re­ridt i sæ­so­nens sid­ste halv­del.

Det kul­mi­ne­re­de med en de­gra­de­ring – el­ler fy­ring om man vil.

Ke­vin Magnus­sen har åb­net spora­disk for, at ti­den før og eft er fy­rin­gen var hård for ham. At han var skuff et over at bli­ve vra­get. Men el­lers har han holdt sig ude af spot­ly­set, ind­til ra­cer- sæ­so­nen igen be­gynd­te i for­å­ret, og han igen måt­te se sin nye rol­le som re­ser­ve i øj­ne­ne.

Hårdt at bli­ve drop­pet

I mel­lem­ti­den har Ke­vin Magnus­sen ar­bej­det med sig selv, og den men­tale del af den sto­re mod­gang han op­le­ve­de i sid­ste halv­del af 2014.

Ar­ne Ni­els­son har kendt Ke­vin Magnus­sen, si­den McLa­ren- kø­re­ren var 14 år gam­mel, hvor han før­ste gang blev Magnus­sens men­tal­træ­ner og ken­der ham der­for ind­gå­en­de. Han pe­ger på to ting, der gjor­de ek­stremt ondt på Ke­vin Magnus­sen sid­ste år.

Den ene var op­le­vel­sen af at bli­ve drop­pet eft er må­ne­ders uvis­hed og spe­ku­la­tion i me­di­er­ne.

» Hvis man bli­ver fy­ret, og det kan de fl este sæt­te sig ind i, kan det væ­re hårdt for ens selv­værd. Men når du bli­ver fy­ret, og he­le ver­den ved, at du er fy­ret, er det vir­ke­lig hårdt. Det er der ik­ke man­ge, der står igen­nem, « si­ger Ni­els­son.

» Al­le hav­de en hold­ning til, hvor­for det var sket, og det var svært. Jeg tror ik­ke, at man kan sæt­te sig ind i det, og han er alt­så kun 22 år. Hold nu op, det har væ­ret en hård én. Men Ke­vin er en vin­der, og nu står han der igen, « si­ger men­tal­træ­ne­ren om Magnus­sens For­mel 1- co­me­ba­ck i Mel­bour­ne.

Det an­det slag mod Ke­vin Magnus­sens selv­til­lid som ra­cer­kø­rer lig­ger læn­ge­re til­ba- ge. Li­ge om­kring be­gyn­del­sen på eft er­å­ret sid­ste år.

Det var her, Ke­vin Magnus­sen fi k at vi­de, at hans frem­tid hos McLa­ren afh ang af, om han kun­ne kø­re fra team­kam­me­rat Jen­son But­ton.

En kamp, dan­ske­ren tab­te al­le­re­de før, McLa­ren traf sin en­de­li­ge be­slut­ning om at be­hol­de Jen­son But­ton.

» Jeg hå­ber, at Ke­vin kan bru­ge er­fa­rin­gen fra sid­ste år, der hed­der, at det ik­ke er But­ton og ham, som kø­rer mod hin­an­den. Det er ham selv, der skal ud og få det bed­ste ud af bi­len og se, hvad han kan bli­ve i lø­bet. Hvis hans fo­kus lig­ger på en ri­val, bli­ver det et pro­blem. Og det kom det til at væ­re sid­ste år. Det blev blandt

Ke­vin Magnus­sen har få­et hjælp af blandt an­dre men­tal­træ­ne­ren Ar­ne Ni­els­son ( bil­le­det th.) til at kom­me igen­nem en men­talt hård pe­ri­o­de ef­ter de­gra­de­rin­gen til test­kø­rer hos McLa­ren- Hon­da.

Fo­to: EPA Fo­to: Kasper Pals­nov og AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.