’’

BT - - SPORTEN - Ar­ne Ni­els­son

Alt det vir­var, der er om­kring For­mel 1, kan ik­ke sam­men­lig­nes med no­get an­det. Jeg tror, det gik lidt for hur­tigt for Ke­vin med at kom­me ind i det sid­ste år

» Ke­vin er for­ar­bej­det til at væ­re det rig­ti­ge sted nu. Han har sun­det sig, rejst sig og lært af det, der ske­te. Nu er han af­kla­ret med, hvad der skal ske. Og­så selv om det er gå­et hur­tigt den­ne gang, « si­ger Ar­ne Ni­els­son om den genop­byg­ning af Ke­vin Magnus­sen, han har væ­ret med til at bi­dra­ge til, før McLa­ren- re­ser­vens over­ra­sken­de co­me­ba­ck i Au­stra­li­en den­ne we­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.