EVIN GEN­REJST

BT - - SPORTEN -

an­det skabt af al­le dem, som sag­de til Ke­vin, at han ba­re skul­le hol­de But­ton bag sig, for så skul­le det nok gå, « for­tæl­ler Ar­ne Ni­els­son.

Genop­byg­nin­gen

Ke­vin Magnus­sen vir­ke­de ry­stet, da han blev he­vet ind for­an pres­sen og præs­sen­te­ret som re­ser­ve på et stort an­lagt pres­se­mø­de i de­cem­ber sid­ste år i McLa­rens ho­ved­sæ­de. Det var un­der et døgn ef­ter, at han hav­de mod­ta­get be­ske­den om, at han ik­ke skul­le kø­re For­mel 1 i 2015.

Men han frem­stod og­så let­tet. Og re­ak­tio­nen i ti­mer­ne ef­ter den stør­ste skuf­fel­se i dan­ske­rens kar­ri­e­ren var før­ste skridt på vej­en til­ba­ge mod en for­hå­bent­lig ny og stær­ke­re ud­ga­ve af ra­cer­kø­re­ren Ke­vin Magnus­sen.

Det vur­de­rer Ar­ne Ni­els­son.

» Først var det en let­tel­se, for­di uvis­hed er for­fær­de­ligt, « si­ger Ar­ne Ni­els­son og fort­sæt­ter:

» Man ta­ler om kri­sens fem fa­ser, og det gæl­der for al­le men­ne­sker. Du er i en for­næg­tel­se. Det ske­te ba­re ik­ke det her. Det næ­ste er vre­de, hvor­for var det mig, der røg ud? Så kom­mer ac­cep­ten, hvor man ac­cep­te­rer det og si­ger, hvad gør vi så. «

» Det er en re­flek­sion, vi har ar­bej­det med at fin­de ud af bag­ef­ter. Nog­le gan­ge, når ting går hur­tigt, når du ik­ke al­tid selv at op­fat­te, at du æn­drer dig. Men det, der ken­de­teg­ner en vin­der, og det er Ke­vin me­re end no­gen, er at fin­de ud af, hvad der ske­te frem for ba­re at hop­pe vi­de­re i li­vet. Ke­vin stop­pe­de op og sag­de, hvad ske­te der? Det er den læ­ring, han får lov at prø­ve af i Au­stra­li­en nu. «

Ar­ne Ni­els­son tal­te se­ne­st med Ke­vin Magnus­sen, da han for et par uger si­den rej­ste til London med vis­he­den om, at han skul­le af­lø­se Fer­nan­do Alonso i Au­stra­li­en.

Her var men­tal­træ­ne­rens råd til sin tid­li­ge­re lær­ling:

» Kør frit og få det bed­ste ud af det. Hold fo­kus på det du kan gø­re no­get ved og glæd dig over at væ­re der. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.