Hvad kan vi for­ven­te af Ke­vin?

BT - - SPORTEN - Fo­to: Grand prix Fo­to

KE­VIN MAGNUS­SEN ER kom­met i gang med sit For­mel 1- co­me­ba­ck. Præ­cis et år eft er han med an­den­plad­sen i Au­stra­li­ens Grand Prix 2014 le­ve­re­de den fl ot­te­ste For­mel 1- de­but i ny­e­re tid, er han til­ba­ge i Mel­bour­nes Al­bert Park. Men hvor han for 12 må­ne­der si­den var­me­de op til en fuld sæ­son, er han i den­ne we­e­kend kun stand- in for den kvæ­ste­de Fer­nan­do Alonso.

Hvad kan vi med ri­me­lig­hed for­ven­te af Ke­vin Magnus­sen i den­ne we­e­kend? Er der lagt op til en dun­dren­de fi asko med den nye, skrø­be­li­ge McLa­ren- Hon­da? El­ler kan Magnus­sen le­ve­re en ny sen­sa­tion a la 2014? DET ER I hvert fald vig­tigt at slå fast, at ma­te­ri­el­let spil­ler ho­ved­rol­len i For­mel 1. Det er et evigt dis­kus­sions­em­ne, men re­a­li­stisk be­trag­tet bi­dra­ger kø­re­ren kun med 15- 20 pro­cent af det sam­le­de re­sul­tat - re­sten le­ve­res af bil, mo- tor og dæk. I sin nu­væ­ren­de form er McLa­ren- Hon­da­en ik­ke kon­kur­ren­ce­dyg­tig. Bå­de med hen­syn til hur­tig­hed og på­li­de­lig­hed lig­ger den i den ne­der­ste halv­del af 2015- fel­tet, og så er det be­græn­set, hvad Ke­vin Magnus­sen kan gø­re.

Til gen­gæld har For­mel 1- pau­sen ik­ke for al­vor hæm­met Magnus­sen, når det gæl­der ’ ra­ce- craft ’ - alt­så ev­nen til at be­gå sig i et felt, få det bed­ste ud af dæk­ke­ne og så vi­de­re. På den kon­to er he­le For­mel 1- fel­tet en smu­le ’ ru­stent’: In­gen af dem har kørt løb si­den Abu Dha­bis Grand Prix i novem­ber. DEN ENE­STE RE­EL­LE må­le­stok for Magnus­sen her i Mel­bour­ne er team­kam­me­rat Jen­son But­ton. Han har i prin­cip­pet sam­me ud­gangs­punkt som dan­ske­ren - og så al­li­ge­vel ik­ke: Eng­læn­de­ren har kørt fi re- fem gan­ge fl ere test­ki­lo­me­ter end Magnus­sen op til sæ­son­star­ten, og sam­ti­dig har han he­le vin­te­r­en væ­ret en in­te­gre­ret del af McLa­ren- tea­met, mens dan­ske­ren si­den sin de­gra­de­ring i de­cem­ber har sid­det langt ude på re­ser­ve­bæn­ken. SAM­TI­DIG HÆN­GER DER et spørgs­måls­tegn over Magnus­sens mo­tor. Dan­ske­ren og Fer­nan­do Alonso har til­sam­men fi re mo­to­rer til he­le sæ­so­nen, og så læn­ge det er pla­nen, at spa­ni­e­ren ven­der til­ba­ge al­le­re­de i Ma­lay­sia om 14 da­ge, vil der væ­re en ræk­ke lo­gi­ske grun­de til at ’ spa­re’ den mo­tor Magnus­sen kø­rer med i Au­stra­li­en. Det kan ske på man­ge må­der, men fæl­les for dem er, at de re­du­ce­rer Magnus­sens mu­lig­he­der yder­li­ge­re. DET BE­TY­DER SAM­MEN­LAGT, at vi skal nedt­o­ne for­vent­nin­ger­ne til Ke­vin Magnus­sen i Mel­bour­ne. Det er in­gen ka­ta­stro­fe, hvis But­ton er hur­ti­ge­re - blot Ke­vin Magnus­sen er om­trent på ni­veau med eng­læn­de­ren, vil det væ­re ab­so­lut god­kendt.

Det ved McLa­ren- le­del­sen. Og det ved an­dre po­te­ten­ti­el­le For­mel 1- ar­bejds­gi­ve­re.

BT’S F1- KOR­RE­SPON­DENT

Man skal næp­pe hæ­ve for­vent­nin­ger­ne til Ke­vin Magnus­sens løb i Au­stra­li­en alt for me­get - men det er mest bi­lens skyld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.