’ JEG FØ­LER MIG TRYG’

Alonsos ulyk­ke på­vir­ker ik­ke dan­ske­ren

BT - - SPORTEN - Pe­ter Ny­gaard i Au­stra­li­en spor­ten@ spor­ten. dk

IN­TER­VIEW

Ke­vin Magnus­sen fø­ler sig helt tryg ved den McLa­renHon­da, der for snart tre uger si­den send­te Fer­nan­do Alonso tre da­ge på ho­spi­ta­let eft er en test- crash på Circu­it de Ca­ta­lu­nya uden for Bar­ce­lo­na. Spa­ni­e­ren li­der fort­sat un­der eft er­ve­er­ne af ulyk­ken, der har gi­vet Magnus­sen et over­ra­sken­de co­me­ba­ck i Au­stra­li­ens Grand Prix.

Der spe­ku­le­res sta­dig over år­sa­gen til, at Alonso mi­ste­de her­re­døm­met på Circu­it de Ca­ta­lu­nya. En af te­o­ri­er­ne hand­ler om, at spa­ni­e­ren fi k et kraft igt stød fra McLa­ren­ra­ce­rens hy­brid- bat­te­ri, men det skræm­mer ik­ke Magnus­sen.

» Da jeg hør­te ryg­ter­ne om, at Fer­nan­do må­ske hav­de få­et et stød, tænk­te jeg da over tin­ge­ne. Men da jeg så spurg­te tea­met, frem­lag­de de nok in­for­ma­tion til, at jeg er helt tryg ved bi­len. Jeg kan godt for­stå, hvor­for de ryg­ter op­står, for der er et hy­brid­sy­stem i bi­len. Men det er ba­re ik­ke no­get, der kan ske. Jeg fø­ler mig sik­ker, « si­ger han in­den træ­nin­gen til årets før­ste grand­prix star­ter i Al­bert Park, Mel­bour­ne.

Ta­ger tid

Det var her han sid­ste år de­bu­te­re­de i For­mel 1 med en for­nem an­den­plads.

» Det er al­tid fedt at kom­me til­ba­ge til en ba­ne, hvor man har gjort det godt. Så sy­nes man au­to­ma­tisk, at det er en god ba­ne, « si­ger Magnus­sen.

Han fi k for­ri­ge we­e­kend 39 om­gan­ge i den nye McLa­ren- Hon­da på Circu­it de Ca­ta­lu­nya.

» Bi­len fø­les god. Men der er lang vej end­nu, før den er, hvor den ger­ne skal væ­re - det er et helt nyt kon­cept, og det vil ta­ge tid, in­den den bli­ver

Ke­vin Magnus­sen er ik­ke nervøs for at kø­re McLa­ren- Hon­da­en ef­ter Fer­nan­do Alonsos uheld.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.