’’

BT - - SPORTEN - Ke­vin Magnus­sen

Det er al­tid fedt at kom­me til­ba­ge til en ba­ne, hvor man har gjort det godt. Så sy­nes man au­to­ma­tisk, at det er en god ba­ne

hur­tig, « si­ger han.

Den nye Hon­da- mo­tor har gi­vet man­ge pro­ble­mer un­der vin­ter- tester­ne, hvor McLa­ren har kørt mar­kant fær­re ki­lo­me­ter end al­le an­dre team. Men ja­pa­ner­ne ar­bej­der hårdt på at ud­vik­le mo­to­ren.

» Der er nog­le nye ting i mo­to­ren til det her løb, men det hand­ler mest om at få den til at hol­de - ik­ke så me­get om, hvad den præ­ste­rer. Der­for er det sinds­sygt svært at si­ge, hvad vi kan for­ven­te af we­e­ken­den, for al­ting skal gå op i en hø­je­re en­hed. Det har selv­føl­ge­lig hø­je­ste pri­o­ri­tet at gen­nem­fø­re lø­bet. Og det kryd­ser jeg fi ngre for. For McLa­ren er det selv­føl­ge­lig vig­tigt at læ­re så me­get som mu­ligt om bi­len, for det er ik­ke ble­vet til så man­ge ki­lo­me­ter un­der vin­ter- tester­ne. Det er en me­get stejl ind­læ­rings­kur­ve - det er en me­get ny ra­cer­bil, og det kom­mer som sagt til at ta­ge tid, « si­ger Ke­vin Magnus­sen.

Ik­ke plads i In­dyCar

Kort eft er McLa­ren i de­cem­ber de­gra­de­re­de Magnus­sen til re­ser­ve­kø­rer for at gi­ve plads til Fer­nan­do Alonso, star­te­de jag­ten på et al­ter­na­tivt 2015- pro­gram.

» Jeg har væ­ret i USA og snak­ke med team i In­dyCar­se­ri­en, men det er ble­vet drop­pet igen. Må­let med at kø­re i In­dyCar- se­ri­en var at kom­me ind i For­mel 1 igen - For­mel 1 kom­mer i før­ste ræk­ke, « si­ger han.

» In­dyCar vil­le væ­re en må­de at få no­get me­re løb­ser­fa­ring på - en må­de, at hol­de sig skarp på. Hvis man kun­ne kom­me ind i In­dyCar og vin­de som rook­ie, vil­le det se rig­tig godt ud. Vi snak­ke­de med And­ret­ti- tea­met, men der er al­le plad­ser nu op­ta­get, så det kom­mer ik­ke til at ske. «

» Så li­ge nu er der in­gen pla­ner om at kø­re i an­dre mester­ska­ber, men jeg er da åben for nye mu­lig­he­der. Vi er så langt hen­ne, at det ik­ke rig­tig bli­ver mu­ligt at kø­re et helt mester­skab - men må­ske er Le Mans en mu­lig­hed. Det kan sta­dig nås, men jeg har ik­ke snak­ket med nog­le team. Bort­set fra jeg spurg­te min far, om han ik­ke kun­ne spør­ge GM Cor­vet­te, om de kun­ne bru­ge end­nu en Magnus­sen til Le Mans. «

Men Cor­vet­te hav­de al­le­re­de sit Le Mans- li­neup på plads:

» Nu står der For­mel 1 på re­sten af året - som re­ser­ve­kø­rer. For McLa­ren hand­ler det om, at jeg skal væ­re klar, hvis der sker no­get. For mig per­son­ligt vil det hand­le om at læ­re. Og nu har jeg jo me­get at by­de ind med - når Fer­nan­do kom­mer til­ba­ge, vil jeg ha­ve me­re løbs- er­fa­ring end ham. Der­for vil lø­bet her i Au­stra­li­en gø­re he­le sæ­so­nen me­get me­re in­ter­es­sant for mig. Det hand­ler om, at jeg skal hol­de mig up- to- da­te med alt, hvad der fo­re­går og læ­re al­le de nye Hon­da- folk at ken­de, « for­kla­rer Magnus­sen.

Hans præ­ci­se McLa­ren­pro­gram for re­sten af året - der og­så kan by­de på fl ere test­ki­lo­me­ter – er end­nu ik­ke på plads.

» Der er ik­ke plan­lagt no­get ud over det her løb, « si­ger Magnus­sen.

» At jeg plud­se­lig skul­le kø­re her i Au­stra­li­en har væl­tet al­le an­dre pla­ner. Men jeg ta­ger i al­le til­fæl­de til Ma­lay­sia som re­ser­ve­kø­rer. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.