VEJ­EN ER BA­NET

Kasper Hjul­mand er fa­vo­rit til at af­lø­se Mor­ten Ol­sen på land­stræ­ner­po­sten ef­ter nyt lav­punkt i sam­ar­bej­det mel­lem DBU og det nu­væ­ren­de land­stræ­ner­team

BT - - SPORTEN - KØ­RE­PLAN Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk Mads Kind­berg ni­el@ spor­ten. dk Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Sig­na­ler­ne er så kla­re, som de kan væ­re, uden at no­get er meldt di­rek­te ud. DBU og Mor­ten Ol­sen lig­ner ude­fra set et par, der skæn­des og skæn­des og ba­re ven­ter på, at den ene part ta­ger sig sam­men og slår op.

Så langt er vi ik­ke nå­et end­nu, for sta­dig vil in­gen af par­ter­ne to­ne rent flag i kon­flik­ten, der dog sand­syn­lig­vis se­ne­st får sin en­de ef­ter EM i 2016, når land­stræ­ne­rens nu­væ­ren­de kon­trakt lø­ber ud.

Men det se­ne­ste ka­pi­tel i sa­gen om­hand­ler land­stræ­ne­rens as­si­stent, Pe­ter Bon­de, der var en af tre kan­di­da­ter i spil til po­sten som ta­len­t­ud­vik­lings­chef i DBU. En vig­tig post i DBU, da han vil ha­ve et af­gø­ren­de ord i an­sæt­tel­sen af el­ler for­læn­gel­sen med den næ­ste land­stræ­ner. Den stil­ling blev dog gi­vet til Brønd­by- scou­ten Flem­m­ing Berg.

Uag­tet Flem­m­ing Bergs fag­li­ge kva­li­fi­ka­tio­ner, der ro­ses bredt i fod­bold­mil­jø­et, er det en ud­næv­nel­se med tom­me­tyk sig­nal­vær­di.

Se­ne­st slut ef­ter EM

Far­vel til Ol­sen- ban­den og god­dag til en ny tid for DBU, når Mor­ten Ol­sen og Pe­ter Bon­des en­ga­ge­ment ud­lø­ber.

Flem­m­ing Berg har so­li­de og var­me re­la­tio­ner til den nu ar­bejds­lø­se duo Kasper Hjul­mand og Keld Bor­ding­gaard, og an­sæt­tel­sen af Berg med for­tid i Chel­sea, FC Nord­s­jæl­land og alt­så se­ne­st Brønd­by be­skri­ves af kil­der som den før­ste brik i det pus­le­spil, der skal se oven­nævn­te trio præ­ge frem­ti­dens DBU.

Kasper Hjul­mand og Keld Bor­ding­gaard var for år til­ba­ge ho­ved­driv­kræf­ter­ne i DBUs hand­lings­plan for frem­ti­dens ta­len­t­ud­vik­ling ’ Hold­nin­ger og Hand­lin­ger’, og Keld Bor­ding­gaard har til­med be­stridt rol­len som U21- land­stræ­ner fra 2006 til 2011.

Hjul­mand spø­ger

Kil­der ser det som over­væl­den­de sand­syn­ligt, at Kasper Hjul­mand spør­ges om, han vil væ­re Mor­ten Ol­sens af­lø­ser. Når den tid kom­mer. Spørgs­må­let er så, hvor­når den tid kom­mer med tan­ke for det køli­ge ar­bejds­mil­jø i DBU.

Mor­ten Ol­sen an­ty­de­de i går syr­ligt i Po­li­ti­ken at:

» Hvis Pe­ter Bon­de var i spil, har han helt sik­kert al­le de kom­pe­ten­cer og den bag­grund, der skal til for at ud­fyl­de det job. Det er min ana-

DBU og Mor­ten Ol­sen er læn­ge­re fra hin­an­den end no­gen­sin­de før, og pi­len pe­ger der­for i ret­ning af Kasper Hjul­mand, når der på et tids­punkt skal fin­des en ny land­stræ­ner til det dan­ske A- lands­hold. Fo­to: Hen­ning Bag­ger/ EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.