Ol­sens as­si­stent er i tvivl om frem

BT - - SPORTEN - Er du be­gyndt at tæn­ke over,

FRA­VALGT

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen

Pe­ter Bon­de vil­le ger­ne ha­ve væ­ret den nye ta­len­t­ud­vik­lings­chef i DBU. Det be­kræf­ter han selv over for Ek­stra Bla­det. Mor­ten Ol­sens høj­re hånd var da og­så en af de tre sid­ste kan­di­da­ter til job­bet, men DBU valg­te Brønd­by­scou­ten Flem­m­ing Berg. Der­med er Pe­ter Bon­de på bar bund i for­hold til, hvad der skal ske, hvis han og Mor­ten Ol­sen ik­ke får for­læn­get de­res af­ta­ler med DBU, når de lø­ber ud ef­ter EM 2016.

» Det er en stil­ling, som vi i land­stræ­ner­grup­pen med Mor­ten ( Ol­sen, red.) i spid­sen i man­ge år har talt for, at vi skul­le ha­ve i DBU. For at ha­ve en, der holdt styr på trop­per­ne med hen­syn til ud­vik­lin­gen. «

» Nej, det hav­de som så­dan ik­ke no­get med det at gø­re. Jeg sy­nes ba­re, at det var et in­ter­es­sant job, og det var der­for, jeg søg­te det. Men så­dan skul­le det ik­ke væ­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.