’’

BT - - SPORTEN - Mor­ten Ol­sen

Hvis Pe­ter Bon­de var i spil, har han helt sik­kert al­le de kom­pe­ten­cer og den bag­grund, der skal til for at ud­fyl­de det job

ly­se. Og jeg vil væ­re ked af, hvis det er på grund af mig, at Pe­ter Bon­de ik­ke er valgt, « si­ger Mor­ten Ol­sen.

BT har kon­tak­tet land­stræ­ne­ren for yder­li­ge­re kom­men­ta­rer, men han øn­sker ik­ke at ud­dy­be og fast­hol­der ord­ly­den bragt i Po­li­ti­ken.

Der har væ­ret en ræk­ke sa­ger på det se­ne­ste, hvor det set ude­fra vir­ker til, at DBU fry­ser dig ud og ar­bej­der med en an­den dags­or­den. Kan du gen­ken­de det bil­le­de?

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til, « si­ger Mor­ten Ol­sen til BT.

Tavs ta­le

At der med for­bi­gå­el­sen af Pe­ter Bon­de er ta­le om et kurs­skif­te for­stær­kes yder­li­ge­re af, at træ­ner­ud­vik­lings­chef Pe­ter Rud­bæk, der har væ­ret sam­ar­bejds­part­ner med Mor­ten Ol­sen, nu skal ar­bej­de tæt sam­men Flem­m­ing Berg og den nyud­nævn­te eli­te­chef, Kim Hal­l­berg.

» I vo­res or­ga­ni­sa­tion har vi af­talt, at det er Claus Bret­ton- Mey­er, der skal ud­ta­le sig om så­dan no­get. Der­for øn­sker jeg hver­ken at kom­men­te­re på Mor­ten Ol­sens an­sæt­tel­ses­for­hold el­ler Flem­m­ing Berg, « si­ger Pe­ter Rud­bæk.

Pe­ter Rud­bæk hen­vi­ser i ste­det til di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er, men DBU op­ly­ser via kom­mu­ni­ka­tions­chef Jakob Høy­er, at for­bun­det ik­ke vil kom­men­te­re på per­so­na­lesa­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.