Mti­den

BT - - SPORTEN - Vil­le po­sten som ta­len­t­ud­vik-

» Nej, det er jeg så­dan set ik­ke. He­le mit liv har stort set væ­ret op­delt i to­åri­ge kon­trak­ter, og der står i min aft ale, at jeg til de­cem­ber skal snak­ke med DBU om, hvad der skal ske. Om vi skal fort­sæt­te, el­ler om vi skal stop­pe. Det er nor­mal pro­ce­du­re, at man gør det et halvt år før kon­trak­t­ud­løb. «

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til over­ho­ve­det. «

» Ja, det er da klart. Det har vi snak­ket om. «

» Det må du spør­ge ham om. Det er han bedst til at sva­re på. «

» Det har jeg hel­ler ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til. « » Jeg er ik­ke ble­vet in­for­me­ret og slet ik­ke ble­vet spurgt, « sag­de Mor­ten Ol­sen til Ek­stra Bla­det. » Jeg vil væ­re ked af, hvis det er på grund af mig, at Pe­ter Bon­de ik­ke er valgt, « si­ger Mor­ten Ol­sen til Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.