DE ZLATANIS

BT - - SPORTEN - SÅ ER DET SAGT Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen og Sø­ren Sor­gen­fri je­mi@ spor­ten. dk og ssf@ spor­ten. dk » In­tet. Hun har al­le­re­de få­et Zla­tan « Zla­tans hil­sen til den nor­ske fod­bolds­spil­ler Jo­hn Ca­rew » Zla­tan la­ver ik­ke prø­ve­træ­nin­ger « Zla­tan om ud­vis­nin­gen

Selv når han ik­ke spil­ler, ta­ger han over­skrif­ter. Zla­tan Ibra­him­ovic blev al­le­re­de ef­ter 32 mi­nut­ters ak­tion i Pa­ris Saint- Ger­mains mø­de med Chel­sea vist ud af dom­mer Björn Ku­i­pers - en kon­tro­ver­si­el ud­vis­ning, der ik­ke blev min­dre dra­ma­tisk af, at en hob af Chel­sea- spil­le­re om­rin­ge­de den hol­land­ske dom­mer og sven­ske­ren.

» Jeg ved ik­ke, om jeg skal væ­re sur el­ler ba­re be­gyn­de at gri­ne ad det. Da jeg så det rø­de kort, tænk­te jeg, at man­den ik­ke aner, hvad han la­ver. Det er dog ik­ke det vær­ste. Det vær­ste er, at da jeg fik det rø­de kort, kom al­le Chel­se­a­spil­ler­ne ren­den­de. Det føl­tes som om, at jeg hav­de en mas­se ba­by­er om­kring mig. «

Ba­by- ci­ta­tet har truk­ket de stør­ste over­skrif­ter ef­ter kam­pen på trods af, at det sen­sa­tio­nelt lyk­ke­des Pa­ris i un­der­tal at sen­de Chel­sea ud i det eu­ro­pæ­i­ske mør­ke. Ty­pisk Zla­tan.

Pa­ris SG har valgt at ap­pel­le­re Zla­tan Ibra­him­ovic’ rø­de kort, men iføl­ge Sky Sports står UE­FA fast på, at an­gri­be­ren skal af­so­ne en spil­le­dags ka­ran­tæ­ne. » Hvad Ca­rew gør med en fod­bold, kan jeg gø­re med

en ap­pels­in «

» Jeg be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at ta­ge en sel­fie med mig selv på Grévin Mu­se­um i Pa­ris. Den til høj­re er la­vet af voks, og den til ven­stre er

la­vet af stål « » Vi kig­ger ef­ter en lej­lig­hed. Hvis vi ik­ke fin­der no­get, kø­ber jeg nok ba­re ho­tel­let « Zla­tan om sit be­svær med at fin­de lej­lig­hed i Pa­ris » Det vær­ste

er, at da jeg fik det rø­de kort,

kom al­le Chel­se­a­spil­ler­ne ren­den­de. Det føl­tes som om, jeg hav­de en mas­se ba­by­er om­kring mig «

» Jeg kan og­så godt li­de

fyr­vær­ke­ri, men jeg tæn­der det i ha­ver el­ler i ke­b­ab­stan­de. Jeg sæt­ter al­drig ild

til mit eget hus « » En ska­det Zla­tan er en pænt al­vor­lig ting for et hold «

Zla­tan om hvil­ken for­lovel­ses­ga­ve, han vil­le gi­ve

sin kom­men­de hu­stru Zla­tan om sin voks­fi­gur på Grévin- voks­mu­se­et i Pa­ris Zla­tan om hvor­for

han fra­valg­te Ar­se­nal tid­li­ge­re i

kar­ri­e­ren Zla­tan om hvor­vidt hans spil­lestil er svensk el­ler ju­gosla­visk in­spi­re­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.