ER SU­PER­LIGA­EN

BT - - SPORTEN - VAR DET DET? Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Er årets Su­per­liga af­gjort? Ta­ger man lom­me­reg­ne­ren frem og ude­luk­ken­de fø­ler sig frem via sta­ti­stik, så ja!

Reg­ne­styk­ket ser så­le­des ud: Med 13 run­der til­ba­ge er FCK ni po­int bag FC Midtjyl­land – og for­ud­sat at FCM hol­der klub­bens po­intsnit på 2,35 po­int per kamp, skal FC Kø­ben­havn – der har et po­intsnit på 1,90 – ud og hen­te 3,08 po­int i hver af de re­ste­ren­de 13 kam­pe for at ind­hen­te Glen Rid­ders­holms & co. Det er alt­så ik­ke nok for FCK at vin­de al­le 13 kam­pe.

FCK har over de se­ne­ste tre sæ­so­ner i snit hen­tet 1,86 po­int per kamp – mens FCM har hen­tet i 1,81 po­int.

Den tid­li­ge­re AGF- træ­ner og nu­væ­ren­de BT- fod­bold­kom­men­ta­tor Pe­ter Sø­ren­sen er enig i, at gul­det ef­ter­hån­den er pla­ce­ret på He­den.

» In­den for­års­sæ­so­nen var det tre kam­pe, FCM skul­le ta­be, mens FCK sam­ti­dig skul­le vin­de. Det er i lø­bet af for­å­ret ble­vet til fi­re, og det er rig­tig me­get ud af de til­ba­ge­væ­ren­de 13. Især når FCM ser så su­veræ­ne ud, « slår han fast.

FCM får næp­pe gum­mi­ben

Men hans ana­ly­se er ik­ke ale­ne ba­se­ret på po­int­gen­nem­snit og sta­ti­sti­ske be­reg­nin­ger:

» For­hi­sto­rie og sta­ti­stik­ker kom­mer let til at dæk­ke over nog­le for­hold, som ik­ke er us­and­syn­li­ge. FCK har spil­let så godt, at det ik­ke er helt us­and­syn­ligt, at de vin­der langt de fle­ste af de re­ste­ren­de kam­pe, og at de i snit får fle­re po­int end tid­li­ge­re. Men det kræ­ver, at FC Midtjyl­land af en el­ler an­den grund får gum­mi­ben. Og gum­mi­ben og sta­ti­stik har ik­ke no­get med hin­an­den at gø­re, « for­kla­rer Pe­ter Sø­ren­sen og fort­sæt­ter:

» Men Midtjyl­land sy­nes ik­ke at væ­re ble­vet ’ shaky’ af at væ­re i fa­vo­ri­trol­len, og der har hel­ler ik­ke væ­ret nog­le pro­ble­mer i at få in­te­gre­ret de nye spil­le­re i en el­lers vel­fun­ge­ren­de trup. Og det er de aspek­ter, der over­be­vi­ser mig om, at Midtjyl­land hol­der he­le vej­en. «

Far­vel til FCV

Hel­ler ik­ke i nedryk­nings­kam­pen er der me­gen spæn­ding at hen­te. FC Vestsjæl­land har ot­te po­int op til Es­b­jerg og over­le­vel­se. For­ud­sat at Es­b­jerg hol­der sit snit med 1,15, skal FC Vestsjæl­land hæ­ve sit snit fra 0,75 til 1,70 po­int per kamp.

Og det bli­ver svært. Især når FCV – iføl­ge Pe­ter Sø­ren­sen – og­så har lidt nog­le psy­ko­lo­gisk hår­de ne­der­lag.

» I de kam­pe, hvor de vir­ke­lig ba­re skul­le vin­de, dér har de ik­ke vun­det. F. eks. hjem­me­kam­pen mod OB i man­dags. «

» Ho­bro har få­et fat i det igen ef­ter en lang ned­t­ur, Søn­derjy­ske ryk­ker hel­ler ned, OB gør det nok hel­ler ik­ke, og det sam­me med Es­b­jerg gør det nok hel­ler ik­ke. Og så ser det svært ud for FCV – på trods af at de ef­ter min me­ning ik­ke har et hold, der er så dår­ligt, at de på nu­væ­ren­de tids­punkt er uden mu­lig­hed for at over­le­ve, « for­tæl­ler Sø­ren­sen, der al­li­ge­vel hol­der en lil­le dør på klem for vestsjæl­læn­der­ne.

» Jeg tror sta­dig, de har en lil­le chan­ce for at kla­re den. Men det kræ­ver, at de er klar til at slå til, hvis et af de an­dre bund­hold stiv­ner. «

Midtjyl­land ( for­ud­sat at FCM hol­der snit­tet på 2,35). FCM- træ­ner Glen Rid­ders­holm har god grund til at smi­le. Det kræ­ver så­le­des ik­ke man­ge tryk på en lom­me­reg­ner at nå frem til, at kon­kur­ren­ter­ne med al sand­syn­lig­hed bli­ver bag Superligaens nr. et i ta­bel­len. Fo­to: Hen­ning Bag­ger Omvendt kom­mer FC Ve top­sco­rer, Ras­mus Fester­se la­de sæ­so­nens sid­ste kamp en med no­gen­lun­de samm mi­ne, som han gjor­de her eft mod OB. Fo­to: An­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.