Todd ta­ger Kam­per til nå­de

BT - - SPORTEN - SA­GEN LUK­KET Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Fo­to: An­ne­le­ne Pe­ter­sen

Jonas Kam­per fi k hver­ken spil­le­tid, da Ran­ders FC’s bron­ze­me­dal­je­a­spiran­ter tab­te sid­ste uges po­kal­kvart­fi na­le mod FC Kø­ben­havn, el­ler da det i søn­dags i Su­per­liga­en blev til ne­der­lag mod AaB.

Men i aft enens topkamp mod FC Midtjyl­land er der chan­ce for, at Jonas Kam­per gør co­me­ba­ck.

I hvert fald er han ud­ta­get til den 22- mands- trup, som ran­d­ru­si­a­ner­nes ch­eft ræ­ner, Co­lin Todd, har ud­ta­get.

Her­med er der en del, der ty­der på, at de uove­r­ens­stem­mel­ser, der har væ­ret mel­lem par­ter­ne, er ude af ver­den.

» Jeg har haft en snak på to- mands- hånd med Jonas i lø­bet af ugen, og fra vo­res si­de er der in­gen bad fe­e­lings. Ef­ter­føl­gen­de gav vi hin­an­den

ALKA SU­PER­LIGA­EN hån­den og blev eni­ge om at kig­ge fremad, « si­ger Ran­ders FCs sport­s­chef, Pe­ter Chri­sti­an­sen.

Uove­r­ens­stem­mel­ser­ne eska­le­re­de i ja­nu­ar, hvor Jonas Kam­per fi k lov til at ta­ge på et seks da­ges langt prø­ve­træ­nings­op­hold i den ame­ri­kan­ske klub Se­att­le So­un­ders. Men da han på grund af rej­se­for­sin­kel­ser og mi­stet ba­ga­ge kom 12 ti­mer for sent til træ­nings­lej­ren, modt­og han en skrift lig ad­var­sel og en bø­de fra klub­ben.

Det­te sam­men­holdt med, at han det se­ne­ste år er gå­et fra stam- til mar­gi­nal­spil­ler, har få­et Jonas Kam­per til i me­di­er­ne at ud­ta­le sig i min­dre po­si­ti­ve ven­din­ger om Ran­ders FC.

» Klub­ben tæn­ker åben­lyst læn­ge­re frem end til som­mer, hvor min kon­trakt ud­lø­ber. Det er mit gæt, da jeg in­gen yder­li­ge­re for­kla­ring har få­et fra træ­ner­tea­met, « blev Jonas Kam­per for­le­den ci­te­ret for at si­ge i Tips­bla­det.

Go­de præ­sta­tio­ner

Ud­mel­din­gen faldt ik­ke i god jord hos Co­lin Todd, der kald­te det for us­andt, at Jonas Kam­per ik­ke skul­le ha­ve mod­ta­get in­for­ma­tion om sin si­tu­a­tion. Men nu luk­ker Co­lin Todd sa­gen.

» Sa­gen er fra min si­de luk­ket. Han er en del af vo­res trup, « si­ger Co­lin Todd til BT.

I Ran­ders FC har man de se­ne­ste da­ge ar­bej­det sten­hårdt på at ven­de en re­sul­tat- mæs­sigt skuff en­de pe­ri­o­de til no­get po­si­tivt.

» Jeg sy­nes slet ik­ke, at man kan si­ge, at vi er i spil­le­mæs­sig kri­se i øje­blik­ket. Selv­føl­ge­lig er det ik­ke sær­ligt sjovt, at vi har tabt tre kam­pe i træk. Men ser man bort fra Sil­ke­borg- kam­pen, hvor vi var hårdt ska­des­pla­get, var præ­sta­tio­ner­ne mod FC Kø­ben­havn og AaB fi ne. Hav­de vi spil­let dår­ligt, hav­de jeg væ­ret me­re be­kym­ret, « si­ger Pe­ter Chri­sti­an­sen.

FC Midtjyl­land må i topkam­pen und­væ­re midt­ba­ne­spil­le­ren Pet­ter An­der­s­son på grund af ka­ran­tæ­ne. Han er­stat­tes af ta­lent­ful­de Mikkel Du­e­lund.

Jonas Kam­per er ud­ta­get Ran­ders’ kamp mod FC Midtjyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.